Решение № 201 от 11.04.2013 година

За поставяне на паметна плоча върху фасадата на сградата на бул. „Васил Левски” № 18 в памет на актьора Климент Денчев.


Решение № 202 от 11.04.2013 година

За поставяне на паметна плоча на сградата на „Д Банк“ по случай 100 години български спортен и футболен клуб „Славия“.


Решение № 203 от 11.04.2013 година

За погасяване на придобивна давност в полза на Столична община върху част от недвижим имот, намиращ се на ул. „Оборище” № 73 (ъгъла на ул. „Оборище” и ул. "Мърфи"), в гр. София, Район „Оборище” и за обявяване на имота за публична общинска собственост.


Решение № 204 от 11.04.2013 година

За процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от помещения, находящи се на територията на Район „Люлин”.


Решение № 205 от 11.04.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от терени – публична общинска собственост, находящи се на територията на Район „Илинден”.


Решение № 206 от 11.04.2013 година

За предоставяне на общинско жилище по реда на чл. 27, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища та територията на Столична община за настаняване на семейство с непълнолетно дете, нуждаещо се от специализирано лечение.


Решение № 207 от 11.04.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се в административните сгради на кметствата в с. Казичене и с. Кривина, Район „Панчарево”.


Решение № 208 от 11.04.2013 година

За отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Надежда”.


Решение № 209 от 11.04.2013 година

За кандидатстване пред Националния Доверителен ЕкоФонд за финансиране на проектни предложения за подобряване на енергийната ефективност на:

  • 146 ОУ „Патриарх Евтимий“, с. Волуяк - Район „Връбница“,
  • 85 СОУ „Отец Паисий“, Район „Кремиковци“ и
  • 29 СОУ „Кузман Шапкарев“, Район „Сердика“.

Решение № 210 от 11.04.2013 година

За промяна предназначението на жилище от фонд „Настаняване под наемна граждани с установени жилищни нужди“ и включването му във фонд „Резервен“ на Столична община.


Решение № 211 от 11.04.2013 година

За даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичен общински съвет.


Решение № 212 от 11.04.2013 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ Андрей Желязков и Чавдар Цветков.


Решение № 213 от 11.04.2013 година

За изменение на Решение № 2 по Протокол № 33 от 24.01.2013 година на Столичен общински съвет.


Решение № 214 от 11.04.2013 година

За участие на Столична община като партньор в проект „Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора (SEE_INNOVA)“, одобрен за финансиране по Оперативна програма Югоизточна Европа на ЕС.


Решение № 215 от 11.04.2013 година

За обявяване на втора сесия на Столична програма „Култура“ през 2013 година.

Приложение № 1


Решение № 216 от 11.04.2013 година

За присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на средното образование.


Решение № 217 от 11.04.2013 година

За промяна на Решение № 536 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г. на Столичен общински съвет и предоставяне безвъзмездно за управление административни помещения – публична общинска собственост.


Решение № 218 от 11.04.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 219 от 16.05.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 220 от 16.05.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.