Решение № 341 от 27.06.2013 година

За решения на Творческия съвет на Столична програма ”Култура” за финансиране на проектни предложения по втора сесия на Програмата през 2013 година.

Приложение № 1


Решение № 342 от 27.06.2013 година

За поставяне на паметна плоча на Григор Ленков.


Решение № 343 от 27.06.2013 година

За наименуване на безименни улици в м. „Манастирски ливади - запад”, Район „Витоша” и м. „Завод - Кремиковци”, Район „Кремиковци”.


Решение № 344 от 27.06.2013 година

За изменение на Решение № 225 по Протокол № 39 от 16.05.2013 година на Столичен общински съвет.


Решение № 345 от 27.06.2013 година

За откриване процедура за провеждане на публично оповестен търг за продажба на незастроени поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в Район „Оборище” - Столична община, в изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2013 година.


Решение № 346 от 27.06.2013 година

За конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Район ”Красна поляна”, на адрес: Поземлен имот с идентификатор 68134.1110.58, с площ от 15 939,0 кв.м. с АОС № 997/19.08.2012 г., находящ се в Район „Красна поляна”, м. „Смърдана - Западен район”.


Решение № 347 от 27.06.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем, по предложение на кмета на Район „Надежда” на част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Надежда”.


Решение № 348 от 27.06.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в здравните служби на с. Казичене, с. Кривина, с. Лозен, с. Герман, с. Панчарево, с. Кокаляне, с. Бистрица, с. Железница и с. Плана - Район „Панчарево”, предназначени за лекарски и стоматологични кабинети за здравно обслужване на населението.


Решение № 349 от 27.06.2013 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на „SOS - детски селища България” върху общински недвижим имот, находящ се в гр. Нови Искър, кв. ”Курило”.


Решение № 350 от 27.06.2013 година

За предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински имот - частна общинска собственост за срок от 10 години на Асоциация „Аутизъм”, за разкриване на социална услуга „Дневен център за деца от аутистичния спектър”.


Решение № 351 от 27.06.2013 година

За даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичен общински съвет.


Решение № 352 от 27.06.2013 година

За предложение за отпускане на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 353 от 27.06.2013 година

За закупуване със собствени средства на ДМА - система за дигитализация на конвенционални и мамографски рентгенови образи за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД.


Решение № 354 от 27.06.2013 година

За закупуване със собствени средства на ДМА - централна мониторна станция с шест пациентни монитора за нуждите на ”Пета МБАЛ - София” ЕАД.


Решение № 355 от 27.06.2013 година

За одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: ”понтонна помпена станция и напорен тръбопровод по р. ”Лесновска” към хвостохранилище”, кв. ”Челопечене”, Район ”Кремиковци”, Столична община.


Решение № 356 от 27.06.2013 година

За връщане за ново обсъждане на Решение № 302 по Протокол № 41 от 13.06.2013 година на Столичния общински съвет.


Решение № 357 от 27.06.2013 година

За връщане за ново обсъждане на Решение № 303 по Протокол № 41 от 13.06.2013 година на Столичния общински съвет.


Решение № 358 от 27.06.2013 година

За преместване на 33 Езикова гимназия „Св.София” от Район „Люлин” в Район „Илинден”, с административен адрес: ул. „Пловдив” № 20 и филиал на ул. „Русе” № 28, Район „Илинден”.


Решение № 359 от 18.07.2013 година

За избор на кмет на Район „Витоша” - Столична община.


Решение № 360 от 18.07.2013 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на проф. Румен Цонев.