Решение № 101 от 28.02.2013 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.


Решение № 102 от 28.02.2013 година

За прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ апартамент на първия етаж, с площ от 130.75 кв.м., находящ се на бул. „Кн. Мария Луиза“ № 21, чрез изкупуване от СО на 1/5 ид. част от съсобственика.


Решение № 103 от 28.02.2013 година

Зa провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти, по схеми, одобрени от Главния архитект на София.

Схеми № 1 - № 3


Решение № 104 от 28.02.2013 година

За сключване на предвалителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ V-444, кв.3ж, в изпълнение на Решение № 551 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет за одобряване на подобрен устройствен план за преструктуриране на жилищен комплекс „Младост-1”.


Решение № 105 от 28.02.2013 година

За преобразуване на Целодневна детска градина № 17 „Надежда” в Обединено детско заведение № 117 „Надежда” на територията на Район „Младост”.


Решение № 106 от 28.02.2013 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на проф. Божидар Божинов.


Решение № 107 от 28.02.2013 година

За придобиване на права на преминаване, прокарване на транспортна инфраструктура и право на собственост върху недвижими имоти за изграждането на трасето на метрополитена в местност НПЗ „Искър – Север“ – I-ва , II-ра, III-та част.


Решение № 108 от 28.02.2013 година

За приемане на Програма за изграждане и реконструкция на транспортната инфраструктура на Столична община 2013 – 2016 г.

Приложение


Решение № 109 от 14.03.2013 година

За приемане на бюджетна прогноза на Столична община за периода 2014 – 2016 г. в частта за местните приходи и разходите за местни дейности.

Приложение № 6в
Приложение № 6г
Приложение № 8


Решение № 110 от 14.03.2013 година

За изпълнение на ангажиментите на Столична община във връзка с присъединяването й към Конвента на кметовете – основно европейско движение на местните и регионалните власти в ЕС за борба срещу изменението на климата.

Приложение


Решение № 111 от 14.03.2013 година

За определяне на имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем на територията на район „ Кремиковци” и район „Панчарево”.

Приложения № 1 - № 2


Решение № 112 от 14.03.2013 година

За сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2012 г.

Приложение № 1 - № 8


Решение № 113 от 14.03.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 114 от 14.03.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 115 от 14.03.2013 година

За участие на Столична община във втората процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.


Решение № 116 от 14.03.2013 година

За утвърждаване на проекти във връзка с обявена сесия през месец февруари и Програми за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.

Приложения № 1 - № 4


Решение № 117 от 14.03.2013 година

За отпускане на безвъзмездна парична помощ на  служител в администрацията на Столична община.


Решение № 118 от 14.03.2013 година

За одобряване на план-схема по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ за м. „Градска грдина – УПИ I, кв. 478, Зона А (актуализация).


Решение № 119 от 14.03.2013 година

За корекции в зоните с въведен режим на почасово платено паркиране, поради реализирани благоустройствени мероприятия и попадащи извън границите им, определени в Приложение № 9А от Наредбата за организация в движението на Столична община.

Приложение № 1


Решение № 120 от 14.03.2013 година

За утвърждаване на Отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2012 година и на Програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2013 година.

Приложения № 1 - № 2