Решение № 501 от 12.09.2013 година

За одобряване на парцеларен план на пътна връзка с Ботевградско шосе под трасето на автомагистрала "Хемус", район "Кремиковци".


Решение № 502 от 12.09.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 503 от 12.09.2013 година

За промяна на състава на комисия определена с Решение № 281 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на Столичния общински съвет за избор на управител на „Диагностично-консултативен център V - София” ЕООД.


Решение № 504 от 12.09.2013 година

За промяна на състава на комисия определена с на Решение № 286 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на Столичния общински съвет за избор на изпълнителен директор на „Втора САГБАЛ „Шейново” ЕАД


Решение № 505 от 12.09.2013 година

За именуване на метростанции във връзка с разширение на метрото в гр. София по линия 1, както и разширението по линия 2.


Решение № 506 от 12.09.2013 година

За дарение на жилищен имот - собственост на Столична община, представляващ апартамент № 16, вх. „В”, ет. 07, ул. „Омайниче” № 4-12, бл.109, ж.к. „Хиподрума”, гр. София, заедно с прилежащо мазе № 16 и 3.150% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото (АОС № 1071/2003 г. на СО - Район „Красно село”) в полза на Маргарита Димитрова Терзирадева.


Решение № 507 от 12.09.2013 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Асоциация на родители на деца с епилепсия”, на нежилищно помещение - частна общинска собственост, находящо се на бул. „Сливница” № 212, Район „Оборище”.


Решение № 508 от 12.09.2013 година

За изменение на т. 1 от Решение № 531 по Протокол № 34 от 09.12.2004 година на Столичен общински съвет.

Приложение № 1


Решение № 509 от 12.09.2013 година

За отдаване под наем, чрез конкурс на част от общински недвижими имоти - публична общинска собственост, находящи се в общинските училища 28-мо СОУ, 17-то СОУ, 57-мо СУ, 75-то ОУ, 123-то СОУ за книжарски щандове, зъболекарски кабинети, зали за фитнес и спортни услуги за срок от 5 (пет) години.


Решение № 510 от 12.09.2013 година

За промяна в характера на собствеността на общински нежилищен имот - административна, делова едноетажна сграда, находяща се в Район „Младост”, кв. „Горубляне”, ул. „Витоша” № 2, с АОС № 58/06.11.1996 г., от публична общинска собственост в частна общинска собственост и за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имота.


Решение № 511 от 12.09.2013 година

За предоставяне под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ нежилищно помещение - занималия № 2, находящо се в град София. ж.к. ”Младост 1”, бл. 1Б, ет. 8.


Решение № 512 от 12.09.2013 година

За прехвърляне правото на собственост върху бетонов фундамент с идентификатор 68134.1971.2711.1 за монтаж на МКТП на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с площ 9 кв.м., построен върху общински поземлен имот с идентификатор 68134.1971.2711 по КККР, а съгласно действащ ПУП, находящ се между път (осова точка № 443) и река Ваташка, срещу УПИ I-1396, кв. 147, местност в.з. ”Драгалевци - стадиона”, кв. ”Драгалевци”.


Решение № 513 от 12.09.2013 година

За конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящи се на територията на Район „Люлин”.


Решение № 514 от 12.09.2013 година

За учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на трансформаторен пост с площ от 12 кв.м., в общински имот - УПИ III - за КОО и трафопост, квартал 27, местност „Толева махала”, Район „Връбница”.


Решение № 515 от 12.09.2013 година

За присъждане на ”Почетен знак на Столична община” на Софийска филхармония.


Решение № 516 от 12.09.2013 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Иван Иванов Станчов.


Решение № 517 от 12.09.2013 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” инж. Никола Мартинов Гайдаров.


Решение № 518 от 12.09.2013 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд аварийното укрепване на конструкцията на блок „Г” в сградата на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.


Решение № 519 от 26.09.2013 година

За избор на кмет на Район „Илинден” - Столична община.


Решение № 520 от 26.09.2013 година

За приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

Приложение
Приложение № 1                                              Приложение № 4
Приложение № 2                                              Приложение № 5
Приложение № 3                                              Приложение № 6