Решение № 1 от 12.01.2012 година

За избор на председателстващ заседанието на съвета до избор на председател на Столичния общински съвет.


Решение № 2 от 12.01.2012 година

За избор на председател на Столичния общински съвет за мандат 2011-2015 година.


Решение № 3 от 12.01.2012 година

За утвърждаване на промени в структурата на Столичната общинска администрация.


Решение № 4 от 12.01.2012 година

За наименуване на безименна улица на територията на район "Овча купел" с името Пиер дъо Ронсар.


Решение № 5 от 12.01.2012 година

За даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД за гласуване на точката от дневния ред на обявеното за 27.01.2012 година извънредно общо събрание на акционерите.


Решение № 6 от 12.01.2012 година

За удължаване срока на „Актуализирана програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2009 - 2011 година.


Решение № 7 от 12.01.2012 година

За приемане на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012 - 2020 година.


Решение № 8 от 12.01.2012 година

За промяна на статута на Център за временно настаняване на лица от 18 до 25 години „Света София”, ж.к. ”Захарна фабрика”, бл. 51А, вх. А, делегирана от държавата дейност.


Решение № 9 от 12.01.2012 година

За увеличаване капитала на „Медицински център IX – София” ЕООД чрез непарична вноска.


Решение № 10 от 12.01.2012 година

За проект за ПУП - план за застрояване, план за регулация и схеми на инженерната инфраструктура на м. "Доброславци- юг" в обхват: от север - улица по о.т. 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32; от изток - източна граница на УПИ ІІ, източна и част от южна граница на УПИ ІІІ от кв. 1, улица по о.т. 2е - 22д - 2г - 2в - 2а; от юг - улица по о.т. 2а - 2 - 1г - 1в - 1б - 1а - 1; от запад - улица по о.т. 1 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26; план за регулация на улица по о.т. 26 - 33 - 34 - 169а; в Район "Нови Искър" и план-схеми на техническата инфраструктура в същия обхват.


Решение № 11 от 12.01.2012 година

За създаване на общинска агенция за насърчаване, привличане и подпомагане на инвестиции и инвестиционни проекти на СО.


Решение № 12 от 12.01.2012 година

За създаване на Работна група за разрешаване на съществуващ спор за владението на общински имот.


Решение № 13 от 12.01.2012 година

За приемане на предложение на Общото събрание на съдиите от Апелативния Специализиран наказателен съд за назначаване на съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд.


Решение № 14 от 12.01.2012 година

За именуване на улици на името на Антонин Колар, Фридрих Грюнангер, Херман Майер и Андреас Грайс - европейски архитекти първостроители на София.


Решение № 15 от 12.01.2012 година

За именуване на улици на името на Даниел Неф, Карл Бетц, Йохан Келелер, Жюл Лошо и Йосиф Фрай - първостроители на софийските паркове.


Решение № 16 от 12.01.2012 година

За именуване на улици на името на Братя Прошек, Братя Бартел, Ликурго Амадей, Вацлав Роубал, Карл Трънка и Николай Копиткин – инженери - първостроители на София.


Решение № 17 от 12.01.2012 година

За процедура по чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, по преписка рег. № 9401-136/12.07.2011 година на Район "Панчарево".


Решение № 18 от 26.01.2012 година

За приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2012 година.


Решение № 19 от 26.01.2012 година

За разработването на концепция за създаване на еднолично общинско дружество за предоставяне на услуги по експлоатация, поддръжка, мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи, управление и организиране на дейности свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците на съоръженията за третиране на битовите отпадъци на Столична община.


Решение № 20 от 26.01.2012 година

За предложение за отпускане на шест персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.