Решение № 682 от 13.11.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ ремонта иоборудване на Театър „Възраждане”.


Решение № 683 от 13.11.2008 година

За създаване на публичен регистър за изпълнението на обществени поръчки, провеждани от Столична община, районните администрации, търговските дружества с общинско участие и други второстепенни разпоредители с бюджетни средства.


Решение № 684 от 13.11.2008 година

За отстъпване безвъзмездно право на ползване за срок от пет години на Сдружение „Съюз на зъботехниците в България”, върху общински недвижим имот – частна общинска собственост.


Решение № 685 от 13.11.2008 година

За приемане на Правилник за организация и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на Столичната община.


Решение № 686 от 13.11.2008 година

финансиране на съвместна проява – концертния сезон 2008/2009 година на Нов симфоничен оркестър от бюджета на Дирекция „Култура” на Столична община.


Решение № 687 от 13.11.2008 година

За корекция на бюджета за дейности на Съвета по безопасност на движението на децата в София  2008 година.


Решение № 688 от 13.11.2008 година

За партньорство между Столична община и Българската федерация по канадска борба за организацията и провеждането на Европейското първенство по канадска борба за мъже, жени, юноши, хора с увреждания и ветерани през месец юни 2009 г. в гр.София.


Решение № 689 от 13.11.2008 година

За предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 690 от 13.11.2008 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.


Решение № 691 от 13.11.2008 година

За закупуване на допълнителна строителна техника, необходима за дейността по рециклиране на строителни отпадъци от страна на „Софинвест” ЕООД .


Решение № 692 от 13.11.2008 година

За допускане на изработване на ПУП за територия, отредена съгласно ОУП на СО за далекоперспективна по реда на чл. 15 от ЗУЗСО.


Решение № 693 от 13.11.2008 година

За проект за изменение на действащ ПУП – ИПРЗ на м.ж. к. „Хаджи Димитър”, кв. 5, УПИ ХХІІІ и улица по о.т. 187 Б -187 В.


Решение № 694 от 13.11.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от  ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Заповед РД-561-186 от 23.04.2009 г.


Решение № 695 от 13.11.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от  ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 696 от 13.11.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на  ЗУТ, във връзка с  прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 697 от 13.11.2008 година

За прекратяване на съсобственост между Столична община и Георги Василев Лазаров и прилагане на ПУП за ПИ 101, кв. 23 А., м. бул. „Станке Димитров”.


Решение № 698 от 13.11.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на  ЗУТ, във връзка с  прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 699 от 13.11.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на  ЗУТ, във връзка с  прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 700 от 13.11.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на  ЗУТ, във връзка с  прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 701 от 13.11.2008 година

За процедура по §6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ X – 308 от кв. № 272 в м. „Левски – булевард „Ботевградско шосе” – рамка” по плана на град София, находящ се в град София, район „Подуяне”, собственост на „КОНВЕНТОТ” ЕООД.