Решение № 662 от 23.10.2008 година

За прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, район „Възраждане”, ПИ № 13, с площ от 278 кв.м., кв.165, м. „Пробив бул.П.Славейков”, бул.”Сливница” № 67, чрез изкупуване на 2/3 ид.ч.от съсобственика Симеона Велкова Шунина.


Решение № 663 от 23.10.2008 година

За конкурс за учредяване право  на строеж  върху УПИ І-743, 744,  УПИ ІІ-743, 749, УПИ ІІІ-общ., УПИ ІV-765, общ., кв. 52, м. „Надежда ІV част”.


Решение № 664 от 23.10.2008 година

За конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Кремиковци”.


Решение № 665 от 23.10.2008 година

За конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от общински  поземлен фонд, намиращи се на територията на район „Кремиковци”.


Решение № 666 от 23.10.2008 година

За откриване на ОДЗ № 26, район „Младост”, гр. София.


Решение № 667 от 23.10.2008 година

За кандидатстване с проект по Конкурсна процедура № 33.4-2008 Схема за съфинансиране на общински проекти, насочени към общински училища и детски градини, целящи постигане на комплексен и устойчив резултат, свързан с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, обявен от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ към МОН на Република  България.


Решение № 668 от 13.11.2008 година

За определяне предназначението на общински жилища за продажба чрез търг.


Решение № 669 от 13.11.2008 година

За отчисляване на два броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община с настанени наематели.


Решение № 670 от 13.11.2008 година

За приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.


Решение № 671 от 13.11.2008 година

За финансиране на следващи участъци от разширението на първи и втори метродиаметър от метрото в София.


Решение № 672 от 13.11.2008 година

За безвъзмездно прехвърляне на  акциитe, собствени  на Столична община от капитала на „Топлофикация София” АД на Държавата.


Решение № 673 от 13.11.2008 година

За ново обсъждане на Решение № 605 по Протокол № 22 от 9 октомври 2008 г. на Столичния общински съвет, върнато със Заповед № РД-15-190/21.10.2008 г. на Областния управител на Област София.


Решение № 674 от 13.11.2008 година

За изменение на чл. 56 от Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община относно принудителното преместване на ППС, паркирани в „Синя зона”.


Решение № 675 от 13.11.2008 година

 приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.


Решение № 676 от 13.11.2008 година

За изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.


Решение № 677 от 13.11.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 678 от 13.11.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 679 от 13.11.2008 година

За отмяна на Решение № 206 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. и промяна на Решение № 104 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.


Решение № 680 от 13.11.2008 година

За изменение и допълнение на Решение № 78 по Протокол № 54 от 16.06.2003 г. на СОС с което се открива процедура по приватизация и се определя метод за приватизация на обект: Двуетажна сграда, находяща се на ул. ”Кораб планина” № 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Лозенец” със съответното му право на строеж.


Решение № 681 от 13.11.2008 година

За пренасочване на средства в Програмата, финансирана от СОПФ за 2008 г. за ремонт на помещения за разкриване на нови групи в детски заведения, ремонт на плувни басейни и неотложни ремонти  в учебни и детски заведения, на основание допусната явна фактическа грешка.