Решение № 642 от 23.10.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ извършване на основен ремонт на покрива на общинска сграда в район Студентски.


Решение № 643 от 23.10.2008 година

За приключване ликвидацията на „Буката” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията .


Решение № 644 от 23.10.2008 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от „Дентален център ХІІ - София” ЕООД – в ликвидация.


Решение № 645 от 23.10.2008 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от „Дентален център V - София” ЕООД – в ликвидация.


Решение № 646 от 23.10.2008 година

За разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.


Решение № 647 от 23.10.2008 година

За определяне на експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2008 г. на „Спортна София - 2000” ЕАД.


Решение № 648 от 23.10.2008 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в „Централни хали” АД по повод провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 28.10.2008 г. от 10.00 часа.


Решение № 649 от 23.10.2008 година

За допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната 2008/2009 година в общинските училища на територията на Столична община.


Решение № 650 от 23.10.2008 година

За промяна на финансирането на професионалните паралелки към 75 ОУ „Тодор Каблешков”, район „Красна поляна”.


Решение № 651 от 23.10.2008 година

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Възраждане”, в сградата на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, ул. „Пиротска” № 68.


Решение № 652 от 23.10.2008 година

За потвърждаване на Решение № 333 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 653 от 23.10.2008 година

За промяна на вида на социалната услуга в общността от Център за временно настаняване на деца „Вяра, Надежда, Любов”, с адрес ж.к. „Надежда”, ул. „Свобода” № 30, в Кризисен център за деца, пострадали от насилие, и Център за работа с деца на улицата.


Решение № 654 от 23.10.2008 година

За проект за ПУП – Изменение на план за регулация по трасето  на Втори метродиаметър от ж.к. „Обеля ” до пътен възел „Надежда” и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на разработката.


Решение № 655 от 23.10.2008 година

За проект за ПУП – Парцеларен план за пътна връзка до временния път за площадката за третиране на битови отпадъци в землището на с. Яна.


Решение № 656 от 23.10.2008 година

За разработване на проект за преустройство на разделителната ивица на булевард „Димитър Петков”, в участъка от ул. „Цар Симеон” – бул. „Александър Стамболийски”.


Решение № 657 от 23.10.2008 година

За финансова подкрепа на конкурс за най-добра училищна песен „Голямо междучасие”.


Решение № 658 от 23.10.2008 година

За процедура за отдаване по наем на част от имот, публична общинска собственост на партерния етаж в ОК – Дом на културата „Средец”, ул. „Кракра” № 2-а, за създаване на арт център за творци с увреждания.


Решение № 659 от 23.10.2008 година

За даване на съгласие за подписване на извънсъдебно споразумение между „Водоснабдяване и канализация” ЕАД и инж. Георги Христов Такев.


Решение № 660 от 23.10.2008 година

За осигуряване на безплатен безжичен интернет достъп в Градска градина, градинка бул. „Цар Освободител”, площад и градина около храм-паметник „Св. Александър Невски”, храм „Света София” и Светия Синод, градина „Банска”, Борисовата градина.


Решение № 661 от 23.10.2008 година

За удължаване мандата на Работната група за поетапно премахване на „Селище на строителя”.