Решение № 622 от 09.10.2008 година

За кандидатстване с проект „Ремонт и обновяване на Читалище „Христо Ботев” – с. Мировяне” по Оперативна програма „Регионално развитие” Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието  на устойчиви градски ареали”, Компонент 3 „Културна инфраструктура”.


Решение № 623 от 09.10.2008 година

За проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. 126, м. „Кръстова вада”, по плана на град София.


Решение № 624 от 23.10.2008 година

За  определяне на 25 представители на Столичния общински съвет в Областния съвет за регионално развитие на област София.


Решение № 625 от 23.10.2008 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в „Топлофикация - София” АД по повод провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 28.10.2008 г. от 12.00 часа.


Решение № 626 от 23.10.2008 година

За избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Владая.


Решение № 627 от 23.10.2008 година

За закриване на бюджетна дейност – общинска отговорност 6 12 619 – „Други дейности по жилищно строителство”.


Решение № 628 от 23.10.2008 година

За допълнение към доклад № 9301-3988/1/10.09.2008 г. за прилагане на Постановление № 198/08.08.2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 175 от 2007 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности.


Решение № 629 от 23.10.2008 година

За промяна в организационната структура на район „Овча купел” и увеличаване числеността на персонала с една щатна бройка.


Решение № 630 от 23.10.2008 година

За изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на СО и допълнение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Решение № 631 от 23.10.2008 година

За партньорство между Столичната община и Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) във връзка с инициативата "Столична община за безопасен Интернет".


Решение № 632 от 23.10.2008 година

За допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Решение № 633 от 23.10.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 634 от 23.10.2008 година

За откриване на процедура за приватизация  и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 635 от 23.10.2008 година

За допълнение на Решение № 517 по Протокол № 18 от 11.09.2008 г. на СОС.


Решение № 636 от 23.10.2008 година

За допълнение на Решение № 516 по Протокол № 18 от 11.09.2008 г. на СОС за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 637 от 23.10.2008 година

За изменение на Годишната програма на СОПФ за 2008 г.,  приета с Решение № 181 по Протокол № 10 от 10.04.2008 г. на СОС.


Решение № 638 от 23.10.2008 година

За създаване на предпоставки и условия за въвеждане на програмно бюджетиране за периода 2009 – 2011 г. на Специализирания общински приватизационен фонд.


Решение № 639 от 23.10.2008 година

За изменение на Правилника за организацията и работата на СОПФ.


Решение № 640 от 23.10.2008 година

За изменение на Приложение № 1 към т. 1 на решение № 424 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. на Столичния общински съвет за отпускане на финансови средства за закупуване на медицинска апаратура, в частта му касаеща „Втора САГБАЛ „Шейново” АД.


Решение № 641 от 23.10.2008 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на спешни и неотложни ремонтни дейности в сградата  на 18 СОУ „У. Гладстон”, гр. София, ул. „Пиротска”, район „Възраждане”.