Решение № 542 от 25.09.2008 година

За поставяне на паметна плоча на Дмитрий Лихачов.


Решение № 543 от 25.09.2008 година

Решение № 433 по Протокол № 17 / 24.07.2008 г. на СОС.


Решение № 544 от 25.09.2008 година

За партньорство между Столична община и Българска федерация по спортни танци за организиране и провеждане на Европейска купа по стандартни танци.


Решение № 545 от 25.09.2008 година

За кандидатстване с проектно предложение пред програма „Култура” на Европейската комисия.


Решение № 546 от 25.09.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ  за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ  ІХ-955 и УПИ Х-956, кв. 30 А, местност „Овча купел”.


Решение № 547 от 25.09.2008 година

За процедура по § 8 от ПР от ЗУТ, за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване за УПИ VI – 461, кв. 9, м. „Дървеница”, район „Студентски” и прекратяване на съсобствеността в имота чрез продажба на общинската част.


Решение № 548 от 25.09.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-1269, кв. 44, м. ”Малинова долина”.


Решение № 549 от 25.09.2008 година

За процедура по § 8, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 550 от 25.09.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ във връзка с прилагане влязъл в сила ПУП.


Решение № 551 от 25.09.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ във връзка с прилагане влязъл в сила ПУП.


Решение № 552 от 25.09.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ във връзка с прилагане влязъл в сила ПУП.


Решение № 553 от 25.09.2008 година

За пазарна оценка на незастроено дворно място, УПИ XVI-14, кв. 136, м. „Зона Б-3”, по регулационния план на гр. София, ул. „Кирил и Методий” № 123, район „Възраждане”.


Решение № 554 от 25.09.2008 година

За партньорство между Столична община и Българска федерация по спортни танци за организиране и провеждане на Европейска купа по стандартни танци.


Решение № 555 от 25.09.2008 година

За продажба на общински имот, находящ се в район „Възраждане”, върху който заявителят притежава право на строеж за изграждане на предвиденото по ПУП застрояване.


Решение № 556 от 25.09.2008 година

За процедура по чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС.


Решение № 557 от 25.09.2008 година

За учредяване право на безвъзмездно ползване за срок от 10 години върху имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна масивна сграда /бивш куклен театър/, намираща се на ул. „Одрин” № 91, на Министерство на здравеопазването за нуждите на Национални център по наркомании и Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм.


Решение № 558 от 25.09.2008 година

За прекратяване на съсобственост и прилагане на ПУП за недвижими имоти, намиращи се в гр. София, район „Подуяне”, м. „Суха река – Ботевградско шосе”, кв. 12-А.


Решение № 559 от 25.09.2008 година

За прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от имот, намиращ се в район „Надежда”, ул. „Дравски бой” № 35 А, съставляващ УПИ V-702, кв. 67, местност „Ломско шосе”.


Решение № 560 от 25.09.2008 година

За отмяна на Решение № 805 по Протокол № 91/26.10.2006 г. на СОС и предоставяне безвъзмездно за управление  на Дирекция „Социални дейности” за разкриване на Бюро за социални услуги, район „Искър”, на нежилищно помещение – частна общинска собственост, намиращо се в ж.к. „Дружба” 2, в подблоковото пространство на бл. 227, представляващо магазин № 2 А.


Решение № 561 от 25.09.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.