Решение № 402 от 24.07.2008 година

За  приемане на Плана за развитие на Столична община до 2013 година.


Решение № 403 от 24.07.2008 година

За закриване на самостоятлна детска ясла № 22, район „Студентски” и разкриване на самостоятлна  детска кухня в същата сграда.


Решение № 404 от 24.07.2008 година

За приемане на годишния план за ползване от горите и други лесовъдни мероприятия в Общинския горски фонд през 2009 г.


Решение № 405 от 24.07.2008 година

За участие на Столична община в проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”.


Решение № 406 от 24.07.2008 година

За участие на Столична община в проекти по програмата на Европейския съюз „Интелигентна енергия – Европа”.


Решение № 407 от 24.07.2008 година

За споразумение за сътрудничество между Столична община, Фондация „Европейски институт”, Фондация „Център за модернизиране на политики” и читалище „Славянска беседа” по проект за създаване на офис на мрежата Europe Direct в София.


Решение № 408 от 24.07.2008 година

За отпускане на финансови средства за преодоляване щетите от инцитенда в под. 18 250 през месец юли на 2008 година.


Решение № 409 от 24.07.2008 година

За изменение на Решение № 364 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 410 от 24.07.2008 година

За намаляване капитала на „Озеленяване” ЕАД и образуване на Общинско предприятие „Паркове и градски градини”.
Спряно изпълнението от областния управител.


Решение № 411 от 24.07.2008 година

За оптимизиране на параметрите по годишната задача за дейност „Чистота” концесионери за второто полугодие на 2008 г.


Решение № 412 от 24.07.2008 година

За проведения публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Възраждане ЕАД, Пазари Север ЕАД, Пазари Изток ЕАД, Пазари Запад ЕАД, Пазари Юг ЕАД, Спортна София 2000 ЕАД, Егида – София ЕАД, Лозана ЕАД, и управител и контрольор на Софинвест ЕООД, съгласно Решение № 270 по Протокол № 13 от 29.05.2008 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 413 от 24.07.2008 година

За свобождаване на член на Съвета на директорите на "Столичен автотранспорт" ЕАД, предвид подадена от него молба, както и предприемане на действия по назначаване на контрольори на дъщерните дружества на Столичен медицински холдинг ЕАД - в ликвидация.


Решение № 414 от 24.07.2008 година

За отпускане на средства от СОПФ за закупуване на автомобил и обзавеждане на учебен кабинет по Безопасност на движението по пътищата за нуждите на 94 СОУ„ДимитърСтрашимиров”,  район „Слатина”.


Решение № 415 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ изграждането на мултуфункционални спортни съоръжения игрища и спортни площадки в район „Красно село”.


Решение № 416 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства на СОПФ възстановяването на спортни площадки в район „Младост”.


Решение № 417 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства на СОПФ възстановяването на спортни площадки в район „Студентски”.


Решение № 418 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ реконструкцията на училищната сграда на читалище „Христо Ботев” – с. Казичене, район „Панчарево".


Решение № 419 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ изграждането  на спортни игрища в двора на 78-мо СОУ „Христо Смирненски”, гр. Банкя.


Решение № 420 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ  възстановяване на алеи и площадки в градини и паркове на територията на Столична община – преасфалтиране,  ремонт бордюри и полагане на омекотена настилка на детски площадки.


Решение № 421 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ на обект: „Възстановяване на алеи в парк „Кестените” – град Банкя“.