Решение № 262 от 29.05.2008 година

За отдаване под наем чрез конкурс за срок от 5 години на част от имот, публична общинска собственост в „Южен парк” III-та част, район „Триадица”.


Решение № 263 от 29.05.2008 година

За осигуряване на необходимите средства по проект: „Подготовка на инвестиционен проект за закриване  и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров“, с който Столична община ще  кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.”.


Решение № 264 от 29.05.2008 година

За придобиване право на собственост от Столичната община върху поземлен имот – собственост на физически лица.


Решение № 265 от 29.05.2008 година

За провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „V-та МБАЛ – София” АД, насрочено за май 2008 г.


Решение № 266 от 29.05.2008 година

За провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ІІ-ра МБАЛ – София” АД, насрочено за месец юни 2008 г.


Решение № 267 от 29.05.2008 година

За провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „І-ва МБАЛ – София” АД.


Решение № 268 от 29.05.2008 година

За междинен доклад на Временна комисия създадена с Решение № 47 по Протокол №  5/17.01.2008 г. На Столичен общински съвет.


Решение № 269 от 29.05.2008 година

За кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.


Решение № 270 от 29.05.2008 година

За проведения публичен подбор съгласно Решение № 132 по Протокол № 8 от 13.03.2008 г. на Столичен общински съвет и предложения за откриване на процедури по публични подбори за  общински търговски дружества.


Решение № 271 от 29.05.2008 година

За кандидатстване на Столичната община по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Приоритет ос 1, Процедура с референтен № BG161PO005 08/1.10/01/02 „Подобряване и изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води“, за финансиране на инвестиционен проект „Главен клон I, отвеждащ отпадните води от в.з. Бояна l етап.


Решение № 272 от 29.05.2008 година

За отпускане на средства за Деветата световна софийска писателска среща.


Решение № 273 от 29.05.2008 година

За приемане на Отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия през 2007 г. с едно приложение (отчет за бюджета на фонда).


Решение № 274 от 29.05.2008 година

За избор на управител на Огаранционен фонд за малки и средни предприятия.


Решение № 275 от 29.05.2008 година

За проект за подробен устройствен план– парцеларен план и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на трасе на разпределителен газопровод от АГРС „София 1 -  Казичане” до регулацията на с. Лозен и газопровод отклонения / I-Б вариант/ през землищата на селата Казичане и Горни Лозен.


Решение № 276 от 29.05.2008 година

За откриване на конкурс за отдаване под наем на обект:  помещение, намиращо се на ул. „Париж” № 3, представляващо кухненска част, търговска зала, складови помещения и канцелерия с обща площ 460 кв.м.


Решение № 277 от 29.05.2008 година

За провеждане търг на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост   за продажба на общински недвижим имот, находящ се на ул. „Роженски проход” – район „Триадица”, представляващ УПИ ІІ – 497, кв. 62, местност „бул. България – ІІ-ра част” по плана на град София.


Решение № 278 от 29.05.2008 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1  и ал. 3 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на урегулиран поземлен имот VIII-21, от кв. № 127 в м. бул. „Сливница” по плана на гр. София, район Люлин, собственост на Емил Александров Павлов и Вера Александрова Параскевова.


Решение № 279 от 29.05.2008 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1  и ал. 3 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ III-148A, кв. № 35, в м. „Овча купел” по плана на гр. София, район „Овча купел”, собственост на Руско Вълков Михалев и Ганка Вълкова Иванова.

Договор


Решение № 280 от 29.05.2008 година

За процедура за доброволно прилагане на подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот XXI - 546, кв. 16, по плана на село Мировяне, находящ се в гр. София, район „Нови Искър”.


Решение № 281 от 29.05.2008 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план  на основание § 8, ал. 1 от Закона за  устройство на територията, за урегулиран поземлен имот IX-1109 от кв. 116, м. кв. „Драгалевци-разширение-север”.