Решение № 802 от 11.12.2008 година

За даване на мандат на представители на Столичния общински съвет относно „Общинска банка” АД.


Решение № 803 от 18.12.2008 година

За преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” по бюджета на дирекция „Социални дейности” на Столична община за 2008 г.


Решение № 804 от 18.12.2008 година

За промяна размера на средната брутна работна заплата за 2008 г., функция „Образование” държавна отговорност – неделегирани бюджети.


Решение № 805 от 18.12.2008 година

За приемане на проекта за решение към доклад № 0811-3003/25.03.2008 г. заедно със становището на водещата комиксия, а именно относно безвъзмездно право на ползване върху част от общински имот, находящ се в кв. "Факултета", ул. "Суходолска" № 99, АОС № 147/07.11.1997 г. на Читалище "Нов път" ("Нево дром").


Решение № 806 от 18.12.2008 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Европейски институт”, Фондация „Център за модернизиране на политики” и Читалище „Славянска беседа”, върху общински нежилищен имот, находящ се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 8, в изпълнение на Решение № 407 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 807 от 18.12.2008 година

За закупуване на животоспасяващи лекарства на стойност 5400 лв. и предоставянето им на Александър Пешов Александров с постоянен адрес: ул. "Света София" № 10, гр. София, за осигуряване на тримесечното му лечение на болестта Бехтерев.


Решение № 808 от 18.12.2008 година

За определяне на средна месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала в Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за хора с увреждания - седмична грижа, Кризисен център за настаняване жертви на насилие, Център за работа с деца на улицата, Център за настаняване от семеен тип.


Решение № 809 от 18.12.2008 година

За приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация.


Решение № 810 от 18.12.2008 година

За отписване от баланса на „Столичен медицински холдинг” ЕАД - в ликвидация на вземания на стойност 228 784,84 лева.


Решение № 811 от 18.12.2008 година

За провеждане на обществена поръчка с предмет  “Доставка на 25 (двадесет и пет) трамваи с нисък под за междурелсие 1009 мм.


Решение № 812 от 18.12.2008 година

За преобразуване на Логопедична детска градина № 56, находяща се на бул. „Св. Наум” № 22, район  „Лозенец”, в Целодневна детска градина № 56, с адрес бул. „Св. Наум” № 22, район „Лозенец”.


Решение № 813 от 18.12.2008 година

За учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в урегулиран поземлен имот I - за детска градина и трафопост, кв. 29, м. „Левски – Зона В”, район „Подуяне”.


Решение № 814 от 18.12.2008 година

За приемане на Правилник за автоматизираните информационни системи в Столична община.


Решение № 815 от 18.12.2008 година

За проект за изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I и II, кв. 78 и УПИ I и IIІ, кв. 78а, м. „Бул. Станке Димитров”, по плана на гр. София.


Решение № 816 от 18.12.2008 година

За подробен устройствен план - ПРЗ на м. „Волуяк-гарата”, кв. 113-б, УПИ ІІ-2131 - за безвредно производство, складове, офиси и Т.П. и улица по о.т. 528 - 528а - 528б - 528в.


Решение № 817 от 18.12.2008 година

За проект за изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ, ІІІ, ІV и V, кв. 28а и УПИ V, кв. 28, м. ”Бул. Пробив Пенчо Славейков”.


Решение № 818 от 18.12.2008 година

За проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. "Бул. Ломско шосе – пътен възел с. Мрамор”, кв. 4, УПИ VІІІ-250 - „за автосервиз и административна сграда”  и улица по о.т. 53 - о.т. 53а - о.т. 53б.


Решение № 819 от 18.12.2008 година

За разработване на проект на Програма за подмяна и поставяне на нови указателни, дълготрайни и информационни табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти на територията на Столичната община.


Решение № 820 от 18.12.2008 година

За участие в проектно предложение по Приоритетно направление 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Основна област на интервенцията 4.2. „Децата и младежта в образованието и обществото”, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001-4.2.02 „Да направим училището привлекателно за младите хора”.


Решение № 821 от 18.12.2008 година

За удължване мандата на Работната група за поетапно премахване на „Селище на строителя” (бивши Виетнамски общежития) с шест месеца.