Решение № 442 от 24.07.2008 година

За процедура по § 8 от ЗУТ  за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 443 от 24.07.2008 година

За процедура по § 8 от ЗУТ  за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 444 от 24.07.2008 година

За процедура по § 8 от ЗУТ  за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 445 от 24.07.2008 година

За приемане за безвъзмездно управление на имот – публична държавна собственост, представляващ: сградата на старото Боянско училище с площ от 420 кв. м. и поземлен имот 464, кв. 1, м. „Бояна” с площ от 3 283 кв. м.


Решение № 446 от 24.07.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 447 от 24.07.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 448 от 24.07.2008 година

За допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС от СОС с Решение № 508 по Протокол № 54 от 28.07.2005 г.


Решение № 449 от 24.07.2008 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на ПУП за м. „Студентски град”, район „Студентски”.


Решение № 450 от 24.07.2008 година

За придобиване на собственост върху имот в с. Мала църква, община Самоков чрез покупка, за изграждане на Пречиствателна станция за питейни води.


Решение № 451 от 24.07.2008 година

За обявяване на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж и избор на инвеститор за изграждане на жилищни сгради с подземни гаражи в ПИ с пл. № 24 и ПИ № 12, попадащи в УПИ І-кжс, тп и пг, кв. 243, м. „Зона Б-5-3”, район „Възраждане”.

Спряно изпълнението от областния управител


Решение № 452 от 24.07.2008 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за УПИ VІ-48, кв. 3, по плана на гр. София, м. НПЗ „Искър – Север” и за улица между о.т. 9 и о.т. 10, намиращи се в гр. София, район „Искър”.


Решение № 453 от 24.07.2008 година

За уреждане на отношенията свързани с преместваеми обекти и рекламни елементи върху общински терени до влизане в сила на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столичната община.

Допълнено с Решение № 772 по Протокол № 26 от 11.12.2008


Решение № 454 от 24.07.2008 година

За подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за м. кв. „Христо Ботев” и план-извадка и план за регулация и застрояване за м. СПЗ „Слатина – Север”, за обект: Интермодален терминал.


Решение № 455 от 24.07.2008 година

За съфинансиране на транспортна услуга за десегрегация на деца от ромски произход, кв. „Факултета”, район „Красна поляна” за обучение в общински училища.


Решение № 456 от 24.07.2008 година

За  предложение за изменение и допълнение на глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическо хранене” от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет.


Решение № 457 от 24.07.2008 година

За използване на собствени средства за допълнително материално стимулиране на работещите в столичните театри.


Решение № 458 от 24.07.2008 година

За приемане на нова Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столичната община  при въведена автоматизирана система за таксуване на пътници в столичния градски транспорт.


Решение № 459 от 24.07.2008 година

За автоматизирана система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт.


Решение № 460 от 24.07.2008 година

За приемане на Наредба изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.


Решение № 461 от 24.07.2008 година

За процедури за доставка на тролейбуси и трамвайни мотриси /втора употреба/ и ремонт на токоизправителни станции.