Решение № 242 от 15.05.2008 година

За провеждане на редовно общо събрание на акционерите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение  – София АД, насрочено за месец май 2008 г.


Решение № 243 от 15.05.2008 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 244 от 15.05.2008 година

За даване разрешение на управителя на „Чистота –  Искър” ЕООД да поеме менителнични задължения, като подпише  „запис на заповед” в полза на „Алианц Лизинг & Сървисис“ АД.


Решение № 245 от 15.05.2008 година

За удължаване с дванадесет месеца срока на ликвидацията на „Метрострой” ЕАД – в ликвидация, промяна в състава на ликвидационната комисия и определяне на възнагражденията на ликвидаторите на дружеството.


Решение № 246 от 15.05.2008 година

За промяна на адреса на управление на „Пазари Възраждане” ЕАД.


Решение № 247 от 15.05.2008 година

За предоставяне безвъзмездно право на ползване един брой микробус марка „Мерцедес-Бенц” МБ 312Д/3550 с регистрационен номер С 16 22 РР за срок от 2 години на специализираната транспортна система на Националния център за социална рехабилитация – София, ул. „Христо Белчев“ № 8.


Решение № 248 от 15.05.2008 година

За осигуряване на средства за честване на юбилейни годишнини на детски градини и училища.


Решение № 249 от 15.05.2008 година

За дофинансиране на охранителната дейност в общинските учебни заведения на територията на Столична община за 2008 г.


Решение № 250 от 15.05.2008 година

За процедура за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване и прекратяване на съсобственост в поземлен имот.


Решение № 251 от 15.05.2008 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за за уреголиран поземлен имот III – 188, 2567 от кв. № 33 А, по плана на кв. „Драгалевци”, находящ се в гр. София, район „Витоша”.


Решение № 252 от 15.05.2008 година

За процедура за доброволно прилагане на подробен устройствен план за уреголиран поземлен имот VI-1219 (шести, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда двеста и деветнадесет) от кв. 39, м. „Орландовци-Малашевци”.


Решение № 253 от 15.05.2008 година

За осигуряване на средства в размер на 25 000 лв. за съфинансиране на 16-то издание на Церемонията по връчване на наградите за театрално изкуство „Аскеер”.


Решение № 254 от 15.05.2008 година

За отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост за учебни цели в сградата на 19-то СОУ „Елин Пелин”, район „Красно село”, чрез конкурс.


Решение № 255 от 15.05.2008 година

За поставяне на мемориална плоча в памет на убитите след 9 септември 1944 г. шестима възпитаници на II-ра Софийска мъжка гимназия – Петър Пейчев, Борислав Йорданов, Богдан Величков, Бойчо Балтов, Михаил Бояджиев, Пейчо Апостолов.


Решение № 256 от 15.05.2008 година

За изграждане на „Паметник на жертвите на комунистическите режими в света“.


Решение № 257 от 15.05.2008 година

За преобразуване на 141 СОУ „Народни будители” , ж.к. „Свобода“, район Надежда в 141 ОУ „Народни будители”, ж.к. „Свобода“, район Надежда.


Решение № 258 от 29.05.2008 година

За избиране на председател на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма на Столичния общински съвет.


Решение № 259 от 29.05.2008 година

За определяне на нови средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала във връзка с приложението на изменения ЗДВДФЛ и компенсиране на намалението на нетния доход на служителите.


Решение № 260 от 29.05.2008 година

За промяна на бюджета на Столичната община за 2008 г.


Решение № 261 от 29.05.2008 година

За определяне на представители на СО в редовното годишно Общо събрание на акционерите в „Общинска банка” АД, както и конкретизиране на задачите им по повод насроченото за 30.05.2008г. редовно годишно общо събрание на акционерите в „Общинска банка” АД.