Решение № 142 от 13.03.2008 година

За удостояване г-н Юго Вутен със званието „Почетен гражданин на София”.

Приложение 1


Решение № 143 от 27.03.2008 година

За избор на Комисия по номинация на обществен посредник на Столична община.


Решение № 145 от 27.03.2008 година

За промяна в структурата на Столичния инспекторат.


Решение № 146 от 27.03.2008 година

За въвеждане на делегирани бюджети в училищата през 2008 г.


Решение № 147 от 27.03.2008 година

За приключване ликвидацията на „Стоматологичен център X – София” ЕООД  –  в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 148 от 27.03.2008 година

За удължаване срока на ликвидация на „Медико-техническа лаборатория XVI – София” ЕООД, „Стоматологичен център XIII – София” ЕООД, „Стоматологичен център XXVIII – София” ЕООД и „Красна поляна” ЕООД и определяне на възнагражденията на ликвидаторите на дружествата.


Решение № 149 от 27.03.2008 година

За разкриване на 72 допълнителни яслени места в самостоятелните детски ясли, функциониращи на територията на град София.


Решение № 150 от 27.03.2008 година

За откриване производство по отчуждаване, на реални части от поземлени имоти – частна собственост на физически и юридически лица, засягащи се от изграждане на улица от  о.т. 318а-о.т.318б-о.т.318в до о.т.318г, кв. 64а, м. „Горна баня”, по реда на глава ІІІ от Закона за общинската собственост.


Решение № 151 от 27.03.2008 година

За провеждане на процедура по промяна на предназначението на земи и изключване от горския фонд за имоти № 002222 и № 903019 от картата на възстановената собственост на землище Бистрица и имот № 027162 от картата на възстановената собственост на землище Железница, район „Панчарево”, във връзка с изграждането на пречиствателни станции за питейна вода „Янчовска”, „Стара река” и „Железнишка”, които са част от проект „Воден сектор на гр. София”, финансиран по Програма ИСПА.


Решение № 152 от 27.03.2008 година

За именуване на улица с името „Боянец“


Решение № 153 от 27.03.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 154 от 27.03.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 155 от 27.03.2008 година

За безвъзмездно предоставяне на средства от СОПФ за модернизация на 9 трамвайни мотриси  тип Т6М-700.


Решение № 156 от 27.03.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ направление „Инвестиции и придобиване на ДМА”  в размер от 900 000 лв. за инженеринг на двуетажна експериментална детска градина за две групи /50 деца/ в с. Казичене, район „Панчарево”. 


Решение № 157 от 27.03.2008 година

За отмяна на Решение № 637 от 27.07.2006 г. на Столичен общински съвет за замяна на общински имот и Решение № 374 от 26.04.2007 г. на СОС


Решение № 158 от 27.03.2008 година

За утвърждаване състава на Творческия съвет на Столична програма „Култура”.


Решение № 159 от 27.03.2008 година

За одобряване на подробен устройствен план -  план за застрояване за поземлен имот № 576, м. Ливадето, с. Кривина, район „Панчарево”.


Решение № 160 от 27.03.2008 година

За поправка на техническа грешка в Решение № 73 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 161 от 27.03.2008 година

За кандидатстване на район „Възраждане” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161 РО 001/1.1-01/2007 за цялостно обновяване на „Образцово народно читалище „АУРА”, бул. „Александър Стамболийски“ №175.