Решение № 302 от 12.06.2008 година

За учредяване на „Международен фолклорен фестивал София” и приемане на Статут на фестивала.


Решение № 303 от 12.06.2008 година

За определяне на представител на Столична община в редовното годишно общо събрание на акционерите в „Централни хали” АД, както и конкретизиране на задачите му по повод насроченото за 17.06.2008 г. редовно годишно общо събрание на акционерите в „Централни хали” АД.


Решение № 304 от 12.06.2008 година

За определяне на представител на Столична община в редовното годишно общо събрание на акционерите в „Общинска застрахователна компания“ АД, както и конкретизиране на задачите му по повод насроченото за 16.06.2008 г. редовно годишно общо събрание на акционерите в „Общинска застрахователна компания” АД.


Решение № 305 от 12.06.2008 година

За промяна на Наредбат за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.


Решение № 306 от 12.06.2008 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 307 от 12.06.2008 година

За отстраняване на допуснати непълноти и поправка на фактически грешки в Решение № 64, по Протокол № 6 от 05.02.2008 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 308 от 12.06.2008 година

За безвъзмездно учредяване на право на строеж на Народно събрание за изграждане на обект „Подземно паркиране в района на пл. ”Княз Александър І”.


Решение № 309 от 12.06.2008 година

За подробен устройствен план  – Парцеларен план за водоснабдяване на с. Желява.


Решение № 310 от 12.06.2008 година

За  преструктуриране на търговските дружества с общинско имущество от транспортния сектор, съгласно предложения на Временната комисия, създадена с Решение № 47 по Протокол № 5 / 17.01.2008 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 311 от 12.06.2008 година

За отписване на обекти от списъка на ДМА на „Спортна София” ЕАД


Решение № 312 от 12.06.2008 година

За предприемане на мерки и предприемане на действия за оптимизиране на търговските дружества с общинско имущество, стопанисващи пазари.


Решение № 313 от 12.06.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 314 от 12.06.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Спряно изпълнението от областния управител


Решение № 315 от 12.06.2008 година

За процедура по §8 от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІІ, кв.50, м. „Студентски град” и прекратяване на съсобствеността в имота, чрез продажба на общинската част.


Решение № 316 от 12.06.2008 година

За изкупуване на поземлен имот 122 /стар 15/, кв.119/ стар 129/, м. „Красно село – Плавателен канал”, ул. „Славовица” №24, собственост на Ирина Василева Рачева, върху който Столична община  е учредила право на строеж на трето лице.


Решение № 317 от 12.06.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2 т.1 от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 318 от 12.06.2008 година

За одобряване на годишния финансов отчет на „Столичен медицински холдинг” ЕАД за 2007 г.


Решение № 319 от 12.06.2008 година

Зароцедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, относно урегулиран поземлен имот III-244, кв. 94, м. „Суха река”, бул. „Батуня” № 34, целият с площ от 467 кв. м., район „Подуяне”.


Решение № 320 от 12.06.2008 година

За учредяване право на строеж за изграждане на трансформаторен пост в урегулиран поземлен имот VI – за озеленяване, трафопост и КОО, кв. 9а, м. „ГГЦ – Зона В-17”, район „Сердика”.


Решение № 321 от 12.06.2008 година

За доброволно прилагане на ПУП за УПИ XXVII-910, кв. 127, м. „Драгалевци – Разширение-север”, район „Витоша”.