Решение № 901 от 28.09.2007 година

За даване на съгласие за провеждане на конкурс за продажба на имот, включен в капитала на „КАМПУС” ЕООД.


Решение № 902 от 28.09.2007 година

За процедури в съответствие с проект за изменение на плана за регулация за кв. 173, УПИ І , м. ”Пробив – Пенчо Славейков” и сключване на предварителен договор за продажба.


Решение № 903 от 28.09.2007 година

За процедура по § 8 от Допълнителните разпоредби от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за кв. 277 – за УПИ  VІІ-382, м. ”Лозенец – I-ва част”, район „Лозенец”.


Решение № 904 от 28.09.2007 година

За учредяване право на възмездно ползване за срок от 10 години на „Пирин Титан” ООД, по отношение на нива в местност ”Църна бара” и реална част от пасище в местност „Мерата”, намиращи се в село Кубратово, район „Нови Искър”, гр. София.


Решение № 905 от 28.09.2007 година

За делба на недвижими имоти между Столична община и „ТАЛ СТРОЙ” ООД.


Решение № 906 от 28.09.2007 година

За сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията.


Решение № 907 от 28.09.2007 година

За отмяна на Решение № 1077 по Протокол № 95, т. 55 от 18.12.2006 г. на Столичния общински съвет и замяна на общински имот при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ, срещу жилища - собственост на граждани.


Решение № 908 от 28.09.2007 година

За отпускане на средства за 85-годишния юбилей на Народно читалище „Св. Иван Рилски” в с. Мрамор.


Решение № 909 от 28.09.2007 година

За поставяне на паметна плоча на проф. Ненко Балкански.


Решение № 910 от 28.09.2007 година

За поставяне на паметна плоча на Стефан Продев и Божана Продева.


Решение № 911 от 28.09.2007 година

За преименуване на улица с името "Проф. Марко Семов".


Решение № 912 от 28.09.2007 година

За преименуване на улици с цифрови дублиращи се имена в район „Студентски”, кв. „Малинова долина”, на името на Константин Муравиев, Станимир Станимиров, Георги Кьосеиванов и Евгений Силянов.


Решение № 913 от 28.09.2007 година

За продължаване на срока на договора за наем на общински имот, публична общинска собственост, на територията на район „Красно село”, ул. „Балканджи Йово” № 22, в сградата на 25-то ОУ „Д-р Петър Берон”.


Решение № 914 от 28.09.2007 година

За процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план и прекратяване на съсобственост, м. „Врана - Лозен - Триъгълника”, район „Панчарево”.


Решение № 915 от 28.09.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план и изменение на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот III-749 от кв. 13А, местност в.з. „Малинова долина - Герена”, район "Панчарево".


Решение № 916 от 28.09.2007 година

За прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІ-2444, 1360, чрез продажба на частта на общината, представляващи поземлен имот с планоснимачен № 1360, с площ от 200 кв. м., и реална част – имот без планоснимачен номер, с площ 8 кв.м. от кв. 8, по плана на с. Панчарево, в.з. ”Дебело гуно”.


Решение № 917 от 28.09.2007 година

За промяна предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище, находящо се в „Зона Б-5”, бл. 5, вх. В, ет. 1, в жилищен.


Решение № 918 от 28.09.2007 година

За промяна предназначението на общински недвижим имот – ателие № 6, находящо се в „Зона-Б-18”, бл. 9, вх. Б, ет. 12, в жилищен.


Решение № 919 от 28.09.2007 година

За прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане ”, съставляващ урегулиран поземлен имот ІV-4, с площ от 247,50 кв. м., кв. 274, м. ”Зона Б-19, бул. ”Димитър Петков” № 113а чрез изкупуване на ½ идеална част от съсобствениците Марияна Ангелова Симеонова, Теодора Ангелова Симеонова и Алина Владимирова Барминцева.


Решение № 920 от 28.09.2007 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от ПИ-11, част от УПИ ІV-общ., кв. 272, местност ”Пробив бул. ”П. Славейков” от съсобственика Ваня Савова Силянова.