Решение № 881 от 28.09.2007 година

За промяна на бюджета на Столичната община за 2007 г.


Решение № 882 от 28.09.2007 година

За актуализиране на бюджета на Столичната община за 2007 г.


Решение № 883 от 28.09.2007 година

За промяна на бюджета на Столичната община.


Решение № 884 от 28.09.2007 година

За приемане на „Общинска стратегия по Десетилетие на ромското включване в София 2007-2013 г.” (ОСДРВС).


Решение № 885 от 28.09.2007 година

За създаване в Столичната община на „Център за неспешни повиквания на гражданите”.


Решение № 886 от 28.09.2007 година

За прекратяване дейността на „Дентален център V – София” ЕООД, „Дентален център XII – София” ЕООД, „Дентален център XV – София” ЕООД и „Медико-техническа лаборатория II – София” ЕООД, чрез ликвидация.


Решение № 887 от 28.09.2007 година

За подробен устройствен план на м. „Центъра – Западно направление - част” и Специфични правила и нормативи към него, изработен в изпълнение на Решение № 321/2006 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 888 от 28.09.2007 година

За подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с. Яна.


Решение № 889 от 28.09.2007 година

За подробен устройствен план – изменение на план за регулация за обект: в.з. „Малинова долина – Герена”, м. „Дупките – Панчарево”.


Решение № 890 от 28.09.2007 година

За подробен устройствен план (ПРЗ) – за обект: „Логистичен център” в землищата на с. Чепинци и с. Локорско придружен от: Специализирани схеми за инженерната инфраструктура по силата на чл. 108 от ЗУТ, проект за ПТКП за краен и първи етап при осигуряване на обвръзка с обекти ТЕАМ "Калотина - Кап. Андреево - СОП (северна дъга)". Провеждане на процедурите по ЗОЗЗ за обхвата.


Решение № 891 от 28.09.2007 година

За уреждане на административно-правен спор със собственици на реституиран имот в район „Младост”, м. „Бул. Ал. Малинов”, кв. 21, допускане на изменение на подробен устройствен план и сключване на сделка по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията.


Решение № 892 от 28.09.2007 година

За допускане на изработване на подробен устройствен план за територия, отредена с Общия устройствен план на Столична община за далекоперспективно развитие.


Решение № 893 от 28.09.2007 година

За изменение и допълнение на Решение № 583 по Протокол № 112 от 28.06.2007 г. за разпределение на печалбата на търговските дружества с общинско участие след данъчното облагане на финансовата 2006 г. и отчисляване на дивидент за Столична община.


Решение № 894 от 28.09.2007 година

За осигуряване на допълнителна численост в дейност 3 03 311 „Целодневни детски градини и Обединени детски заведения – дофинансиране с приходи с общински характер” и допълнителни средства по бюджета на раздел „Образование” за 2007 г., дейност 3 02 311 „ЦДГ и ОДЗ” за разкриване и оборудване на нови групи.


Решение № 895 от 28.09.2007 година

За определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, общинско ателие и гаражи за отдаване под наем.


Решение № 896 от 28.09.2007 година

За разкриване на нова социална услуга в общността – „Защитено жилище” („Защитено пространство”) и предоставяне на имот – частна общинска собственост за управление.


Решение № 897 от 28.09.2007 година

За изграждане на скулптурна композиция "Храмът" с автор Жорж Трак.


Решение № 898 от 28.09.2007 година

За приемане на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на територията на Столичната община.

Решение № 898 е върнато за ново обсъждане от кмета на Столична община с писмо № 93-01-1015/17.10.2007 г.


Решение № 899 от 28.09.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 900 от 28.09.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.