Решение № 781 от 26.07.2007 година

За замяна на правото на собственост върху общински: УПИ ХV-472 от кв. 22, по плана на гр. София, м. кв. „Обеля”, срещу равностойни жилища, собственост на „Делта – С” ООД.


Решение № 782 от 26.07.2007 година

За отмяна на план за застрояване на УПИ VІІ-за ЖС, кв. 154, м. „Лозенец ІІ част” и изграждане на детска площадка, между ул. „Св. Св. Седмочисленици” и ул. „Резньовете”.


Решение № 783 от 26.07.2007 година

За предоставяне под наем на юридически лица с нестопанска цел, на сграда, находяща се в кв. Курило, ул. „Копривщица” № 2, район „Нови Искър” – Столична община, гр. София.


Решение № 784 от 26.07.2007 година

За замяна на поземлени имоти 1048, 1052, 1061, 1064, 1067 и 1273 – собственост на физически лица, попадащи в парк „Гео Милев”, срещу урегулирани поземлени имоти ХV, кв. 12, VІ, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ, кв. 26е; ІІ, ІІІ и Х, кв. 26ж, м. „Гео Милев – Подуяне – Редута” – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство, находящи се в район „Слатина”.


Решение № 785 от 26.07.2007 година

За прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ ІІІ-1678, 1763 – „за клиника” от кв. 21 В по плана на гр. София, местност „Дианабад”.


Решение № 786 от 26.07.2007 година

За замяна на имоти – общинска собственост, находящи се в район „Връбница”, УПИ ІХ – СГО и УПИ Х-521, квартал 6, местност „Сливница”, за жилища – собственост на фирма „РЕЛИНА” ЕООД.


Решение № 787 от 26.07.2007 година

За предоставяне под наем без търг или конкурс на част от общински недвижим имот – частна общинска собственост, първи етаж от двуетажна сграда, находяща се в район „Красна поляна”, ул. „Ришки проход” (бивши Виетнамски общежития).


Решение № 788 от 26.07.2007 година

За отдаване под наем, чрез конкурс, на част от общински недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се в общинските училища 28-мо СОУ, 123-то СОУ, 17-то СОУ, 92-ро ОУ, 75-то ОУ, 57-мо СУ, 135-то СОУ за книжарски щандове, зъболекарски кабинети, фитнес и спортни услуги за срок от 5 (пет) години.


Решение № 789 от 26.07.2007 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост за създаване на Център за подпомагане на самотни майки „Рождество Христово” към НФК „Каритас - България”.


Решение № 790 от 26.07.2007 година

Поставяне на паметна плоча на Светослав Лучников на фасадата на дома, в който е живял в гр. София, ул. „Янтра” № 6.


Решение № 791 от 26.07.2007 година

За замяна на недвижим имот, намиращ се на ул. „Панайот Хитов” №№ 22-26 в район „Подуяне” за жилищни имоти – собственост на фирма „РИЦ – 1” ООД.


Решение № 792 от 26.07.2007 година

За замяна на имот частна общинска собственост, находящ се на ул. „Охрид” № 69, район „Сердика”, за жилищни имоти – собственост на фирма „ГРАНТ РЕНТ” ЕООД.


Решение № 793 от 26.07.2007 година

За замяна на УПИ – частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Бетховен” – район „Слатина” за жилищни имоти – собственост на „Монолит – клон София” АД.


Решение № 794 от 26.07.2007 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. София, район „Овча купел”, представляващ УПИ VІІ-за ЖС, кв. 3, м. „Овча купел ІІ” срещу равностойни жилищни имоти.


Решение № 795 от 26.07.2007 година

За замяна на имоти – частна общинска собственост, находящи се на ул. „Жорж Дантон” и ул. „Възрожденска”, район „Надежда”, за жилищни имоти - собственост на фирма „ХИГИЯ БУЛС БГ” ЕООД.


Решение № 796 от 26.07.2007 година

Замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на УПИ, находящ се в гр. София, район „Слатина”, срещу жилищни имоти собственост на „Ауто Груп - 5” ООД.


Решение № 797 от 26.07.2007 година

За замяна на урегулиран поземлен имот, находящ се в град София, район „Връбница”, срещу жилищни имоти, собственост на „СПЕКТЪР – 07” ЕООД.


Решение № 798 от 26.07.2007 година

За прекратяване на съсобственост между „Софийски имоти” ЕАД и трети лица в поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти, съгласно приложен списък.


Решение № 799 от 26.07.2007 година

За замяна на общински незастроен поземлен имот, с площ 2 297 кв.м., находящ се в землището на село Лозен, район „Панчарево”, срещу жилищни имоти, собственост на Владимир Тодоров Василев.


Решение № 800 от 26.07.2007 година

За еднократно, финансово подпомагане на млади семейства, живеещи постоянно на територията на Столичната община за раждане на първо дете.