Решение № 621 от 28.06.2007 година

За уреждане взаимоотношенията между Столична община и ЖСК „Финансист”, чрез заплащане пазарната стойност на правото на собственост за допълнително пристроените и надстроени етажи, извън обема на учреденото им с договор от 17.07.1986 г. ОПС, след приспадане пазарната стойност на инвестицията.


Решение № 622 от 28.06.2007 година

За отмяна на Решение №171/08.03.2007 г. по Протокол № 102 точка № 36 от заседанието на СОС и замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ  на реална част от общински поземлен имот, находящ се в град София, район „Надежда”, срещу жилищни имоти, собственост на „ОВЪР ТРЕЙД” ЕООД.


Решение № 623 от 28.06.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ относно сключване на предварителен договор за изменение на план за регулация и застрояване в частта на поземлен имот с планоснимачен № 1294 и поземлен имот без планоснимачен № от кв. 15, м. "ж.к. Дружба II ч.”, находящ се в град София, район „Искър”.


Решение № 624 от 28.06.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ относно сключване на предварителен договор за изменение на плана за регулация и застрояване на поземлен имот с планоснимачен № 266 и реална част от общински поземлен имот от квартал № 3, НПЗ „Искър-север”, находящ се в град София, район „Искър”.


Решение № 625 от 28.06.2007 година

За погасяване по давност по реда на чл.6, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, право на строеж върху общинска земя в УПИ XIII-615, кв. 22, с. Кътина, район "Нови Искър", отстъпено на Георги Павлов Борисов.


Решение № 626 от 28.06.2007 година

За погасяване по давност по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, право на строеж върху общинска земя - 1/2 ид. части от УПИ X-снс, кв. 24 по ПУП на в.з. "Беликата", с. Панчарево на Христо Тодоров Христов.


Решение № 627 от 28.06.2007 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на урегулиран поземлен имот VI – 18 от квартал № 04 в м. „Дупките” по плана на вилна зона „Малинова долина – II Б част – разширение”, находящ се в гр. София, район „Панчарево”, собственост на Борис и Даринка Тачеви.


Решение № 628 от 28.06.2007 година

За замяна на общински имот, находящ се в с. Долни Богров – „Стопански двор” – извън регулация, СО - район „Кремиковци”, представляващ: неурегулиран поземлен имот с пл. № 739 по кадастрален лист Б-2-9-А с площ 4467 кв.м., срещу жилища, собственост на „Електроизграждане  инженеринг” ООД.


Решение № 630 от 28.06.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на общински недвижим имот – ПИ с пл. 3, квартал 242, по  плана на местност „Зона Б – 5 – 3”, район „Възраждане” – за жилища – собственост на „Консорциум АСТУЛИДИС” ООД.


Решение № 631 от 28.06.2007 година

За изменение и допълнение на Решение № 96 по Протокол № 100 от 22.02.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 632 от 28.06.2007 година

За даване мандат на представителя на Столичната община в Общото събрание на акционерите на „Общинска застрахователна компания” АД, което ще се проведе на 29.06.2007 г.


Решение № 633 от 28.06.2007 година

За избор на членове на Управителния съвет на Меценатска програма „Култура”.


Решение № 634 от 12.07.2007 година

За сключване на споразумения за изплащане на дължими суми и опрощаване на законни лихви по неизплатени концесионни възнаграждения за изпълнени дейности за “Зимно улично почистване” през 2005 г. между Столична община и “ВОЛФ 96” ООД, “ДИТЦ” АД и “Чистота София” АД.


Решение № 635 от 12.07.2007 година

За подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на разпределителен газопровод до регулацията на с. Мировяне.


Решение № 636 от 12.07.2007 година

За намаляване капитала на “Пазари Изток” ЕАД.


Решение № 637 от 12.07.2007 година

За отмяна на Решение № 449, т. 2 по Протокол № 50 от 30.06.2005 г. на Столичен общински съвет в частта, с която е открито производство по отчуждаване на част от поземлен имот № 692, кв. 1, м. “Манастирски ливади – изток”, с площ на частта 610 кв.м. и придобиване право на собственост от Столична община чрез изкупуване на същата реална част от същия поземлен имот, която по подробен устройствен план е предвидена за изграждане на обект – публична общинска собственост – “Реконструкция на северното платно на бул. “Тодор Каблешков” от бул. “България” до ул. “Костенски водопад”.


Решение № 638 от 12.07.2007 година

За корекция на името на площад и улица.


Решение № 639 от 12.07.2007 година

За даване на съгласие за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние и определяне на такса за ползването им.


Решение № 640 от 12.07.2007 година

За намаляване капитала на „Спортна София-2000” ЕАД.