Решение № 240 от 22.03.2007 година

За промяна на Решение № 780 по Протокол № 89 от 12.10.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 241 от 22.03.2007 година

За изменение на Решение № 1016 по Протокол № 94 от 11.12.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 242 от 22.03.2007 година

За наименуване на улици в район “Витоша”.


Решение № 243 от 22.03.2007 година

За награждаване със званието „Почетен гражданин на София” г-н Димитър Шумналиев.


Решение № 244 от 22.03.2007 година

За връщане за ново обсъждане от областния управител на Област София  на Решение № 49 по Протокол № 98 от 25.01.2007 г. на Столичен общински съвет на основание чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


Решение № 245 от 22.03.2007 година

За даване на съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ ІV, кв. 738а, по плана на гр. София, район “Оборище”, ГГЦ Зона Г-13 юг, целия от около 1000.00 кв.м., намиращ се в гр. София на бул. “Дондуков” ъгъла с ул. “Знаме”, представляващ празно място със следните граници и съседи: от запад – бул. “Дондуков” № 92 (бивш бул. “Бирюзов” № 52), от изток – ул. “Знаме”, от север – бул. “Дондуков”, юг – имоти на ул. “Тракия” №№ 21, 23, 25, 27 и ул. “Знаме” № 1 по Акт за общинска собственост № 684/16.12.2002 г., издаден от Общинска администрация на Столична община, район “Оборище”, а по скица № СА 70-00-328/07.09.2006 г. изд. от Столична община, район “Оборище” УПИ ІV, кв. 738а по плана на гр. София, район “Оборище” за общ. строителство с площ 1000.00 (хиляда) кв.м. при граници и съседи: от изток – ул. “Знаме”, от юг – УПИ ІХ-386, VІІІ-388, VІІ-389, VІ-392, V-393, от запад – УПИ ІІІ-383, от север – бул. “Дондуков” и с административен адрес: гр. София, бул. “Дондуков” № 94 по Удостоверение № СА 70-00-32/16.02.2007 г. на Столичната община, район “Оборище”, собственост на “Галатея 2002” ЕАД.


Решение № 246 от 22.03.2007 година

За искане за назначаване на ликвидатори по предложение на Общото събрание на едноличния собственик на капитала на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – Столичен общински съвет.


Решение № 247 от 22.03.2007 година

За даване на съгласие за подписване на извънсъдебно споразумение между “Галатея – 2002” ЕАД и “Стилмет” АД в изпълнение на Решение № 63 по Протокол № 98 от 25.01.2007 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 248 от 10.04.2007 година

За отправяне на предложение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Топлофикация-София" АД.


Решение № 249 от 12.04.2007 година

За изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.


Решение № 250 от 12.04.2007 година

За изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община.


Решение № 252 от 12.04.2007 година

За отмяна на Решение № 788/23.10.2006 г. по Протокол № 90, точка 03 от дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет и взимане на решение за придобиване чрез покупко-продажба и замяна на правото на собственост върху нива, съставляваща имот № 13 4002, с площ 36,499 дка, находяща се в град София, район „Кремиковци”, землище село Горни Богров, собственост на физически лица, с цел изграждане на съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на ТБО.


Решение № 253 от 12.04.2007 година

За предоставяне за управление от кмета на Столичната община на имоти, частна общинска собственост.


Решение № 254 от 12.04.2007 година

За молба вх. № 1194-М-07/26.01.07 г. от Мария Иванова Тодорова за обезщетяване при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. V от ЗТСУ (отм.) с двустайно жилище от оборотния фонд на Столичната община.

Заповед на кмета на Столична община № РД-41-41/26.04.2007 г.


Решение № 255 от 12.04.2007 година

За замяна на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-4, кв. 47, находящ се в гр. София, район „Овча купел”, м. „Горна баня”, с площ 680 кв.м., срещу недвижим имот, попадащ в кръстовище и в УПИ за трафопост, собственост на Велин Божилов.


Решение № 256 от 12.04.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и на земи по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на територията на район „Нови Искър”.


Решение № 257 от 12.04.2007 година

За откриване на производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост на физически лица, засягащи се от обект улица от о.т. 50 до о.т. 53, кв. 7, м. „Мала кория”.

Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-40-36/26.04.2007 г.; РД-40-37/26.04.2007 г.


Решение № 258 от 12.04.2007 година

За разкриване на допълнителни щатни бройки за „Младежки дейности, спорт и туризъм” към районните администрации.


Решение № 259 от 12.04.2007 година

За осигуряване на средства за членски внос на Столичната община като член на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания със седалище гр. Брюксел, ул. „Одергемлан” № 63.


Решение № 260 от 12.04.2007 година

За допълнение на Решение № 959 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет за подмяна на дограма в ОДЗ № 92 „Мечта”, район „Подуяне”.