Решение № 100 от 22.02.2007 година

За прекратяване на договорите за концесии по дейност "Чистотата".


Решение № 101 от 22.02.2007 година

За включване на нови булеварди и улици в зоната на краткотрайно платено паркиране “Синя зона”.


Решение № 102 от 22.02.2007 година

За даване съгласие на “Егида – София” ЕАД за разпореждане с дълготрайни материални активи, използуването на които е икономически неизгодно.


Решение № 103 от 22.02.2007 година

За изваждане от списъка, без намаляване на капитала на “Софинвест” ЕООД, имоти – представляващи складови помещения, находящи се в ЖК “Люлин” 3 м.р.


Решение № 104 от 22.02.2007 година

За включване на член на Съвета на директорите на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД в Съвета на директорите на “Софийска вода” АД.


Решение № 105 от 22.02.2007 година

За включване на обект – частна общинска собственост в Годишния общински план за работа по приватизация.


Решение № 106 от 22.02.2007 година

За намаляване капитала на “Софийски имоти” ЕАД със стойността на УПИ І-547, квартал 92, местност “Овча купел”, ведно с построените в мястото сгради, и провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот, находящ се на бул. “Н. Петков” № 34 – район “Овча купел”, представляващ УПИ І-547, квартал 92, местност “Овча купел” по плана на град София, одобрен със заповед № РД-50-09-255/08.10.1992 г., ведно с построените в мястото сгради.


Решение № 107 от 22.02.2007 година

За предложение на Софийска градска прокуратура с правно основание чл. 100 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и отмяна на Решение № 838 по Протокол № 66 от 15.12.2005 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 108 от 22.02.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 109 от 22.02.2007 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, находящ се на ул. „330” в ЖК „Люлин – 8-ми м.р-н”, УПИ V-325,326,334, квартал 87, местност „Бул. Сливница” за недвижими имоти – собственост на фирма ЕТ „СИБЕРИТА – Георги Найденов”.


Решение № 110 от 22.02.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. “Батак” в район “Подуяне” срещу жилища – собственост на “ИНОКСИС 01” ООД.


Решение № 111 от 22.02.2007 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на Борислав Георгиев Първановски и Евгени Илиев Стамов.

Договор за замяна


Решение № 112 от 22.02.2007 година

За замяна на реална част от имот – собственост на “Слатина Булгарплод” ЕАД, с друг такъв, собственост на “А-Три-Архитектура и изпълнение” ООД.


Решение № 113 от 22.02.2007 година

За замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район “Илинден”, представляващи: реална част от поземлен имот с планоснимачен № 430, с площ 290,00 кв.м., поземлен имот с планоснимачен № 874, с площ 396,00 кв.м., поземлен имот с планоснимачен № 875, с площ 373,00 кв.м., реална част от поземлен имот с планоснимачен № 877, с площ 36,00 кв.м., реална част от поземлен имот с планоснимачен № 878, с площ 121,00 кв.м. и реална част от поземлен имот с планоснимацчен № 879, с площ 188,00 кв.м. всички имоти с обща площ 1 404,00 кв.м., попадащи в кв. 829, отреден за жилищно строителство, магазини и подземни гаражи, срещу равностойни жилищни имоти.


Решение № 114 от 22.02.2007 година

За замяна на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в район “Възраждане”, ул. “Перник” № 108 и бул. “Т. Александров” № 130, срещу равностойни жилищни имоти – собственост на “ДИЗМА 2000” ЕООД.


Решение № 115 от 22.02.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 и т. 5 от НРПУРОИ, на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район “Подуяне”, м. “Суха река – Ботевградско шосе”, кв. 12-А, представляващ УПИ VІІ-общ., с площ на имота 515 кв.м., срещу жилища, частна собственост.


Решение № 116 от 22.02.2007 година

За замяна на общински недвижим имот – ПИ № 119011, по карта за възстановена собственост по ЗСПЗЗ, местност “Селището” в землището на село Горни Богров, район “Кремиковци” – за имот, собственост на граждани.


Решение № 117 от 22.02.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на недвижим имот – общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на “АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД.


Решение № 118 от 22.02.2007 година

За замяна на поземлен имот 016050, м. “Кюшето”, представляващ нива от землището на с. Връбница – частна общинска собственост, срещу равностойни по пазарни цени жилищни имоти, собственост на “Пътно поддържане” ЕООД.


Решение № 119 от 22.02.2007 година

За замяна на право на строеж за изграждане на четириетажна сграда в урегулиран поземлен имот, находящ се в град София, район „Оборище”, улица „Кирил и Методий” № 11, срещу жилищни имоти, собственост на „ЕВРОТРАНС – Г” ЕООД.