Решение № 381 от 26.04.2007 година

За изменение на Решение № 1073 по Протокол № 95, т. 51 от 18.12.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 382 от 26.04.2007 година

За прекратяване на съсобственост, чрез замяна на общинския дял от застроен урегулиран поземлен имот ХV-253 от квартал № 36 в местност „Хиподрума” по плана на град София, заедно с построените в имота жилищни сгради, находящи се в град София, район „Красно село”, ул. „Нишава” № 05, срещу жилищни имоти, собственост на Александър Евгениев Александров.


Решение № 383 от 26.04.2007 година

За замяна на урегулиран поземлен имот, находящ се в град София, район „Красно село”, на ъгъла между улици „Сотир Андонов” и „Найден Геров”, срещу жилищни имоти, собственост на „ТРЕЗОР ИНС” ООД.


Решение № 384 от 26.04.2007 година

За продължаване на срока на договора за наем на общински имот, публична общинска собственост, на територията на район „Красно село”, ул. „Дебър” № 30.


Решение № 385 от 26.04.2007 година

За прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в град София, район „Възраждане”, съставляващ поземлен имот пл. № 11, целият с площ от 180 кв.м., част от УПИ ІІ-„за админ.-делови сгради и магазини”, кв. 219, м. „Зона Б-4а”, бул. „Тодор Александров” № 103, чрез изкупуване на 2/5 идеални части от съсобствениците Росица Василева Копукова и Васил Димитров Копуков.


Решение № 386 от 26.04.2007 година

За предоставяне на Комплекс за детско хранене с Банка за майчина кърма безвъзмездно за управление нежилищно помещение – частна общинска собственост, ул. „Сердика” № 29, за раздавателен пункт за храна на деца до 3 годишна възраст.


Решение № 387 от 26.04.2007 година

За удължаване срока на Договор за наем № НИ-03-197/23.10.2003 г. на подмостови пространства – пет броя оси по колоните на моста “Чавдар” и устоя, с лице към бул. “Дондуков”, с обща площ от 73.15 кв.м. – частна общинска собственост.


Решение № 388 от 26.04.2007 година

За провеждане на търг на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС за продажба на общински недвижим имот, находящ се на улица “Софроний Врачански” № 111 – район “Сердика”, представляващ УПИ ХVІ-17, квартал 27, местност “ГГЦ – Зона В 17” по плана на град София, одобрен със заповед № РД-50-277/12.04.1995 г. на главния архитект на град София.


Решение № 389 от 26.04.2007 година

За провеждане на търг за продажба на апартамент на първи етаж и апартамент на втори етаж, заедно със сутеренен етаж, находящ се в сградата на пл. “Лъвов мост” № 3.


Решение № 390 от 26.04.2007 година

За процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 391 от 26.04.2007 година

За продължаване срока на наемен договор № 47/2002 г. сключен между СО – район “Витоша” и фирма ЕТ “Вики 90 – Михаил Грозданов” – гр. София.


Решение № 392 от 26.04.2007 година

За продължаване срока на наемен договор № 005/2004 г. сключен между СО – район “Витоша” и фирма “Софиягаз” ЕАД – гр. София.


Решение № 393 от 26.04.2007 година

За продължаване срока на наемен договор № 007/2004 г., сключен между СО – район “Витоша” и фирма “Софиягаз” ЕАД – гр. София.


Решение № 394 от 26.04.2007 година

За замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на общински имот, находящ се в Столичната община, район “Връбница” на ул. “Обелско шосе”, ЖК “Обеля – 2”, за жилищни имоти – собственост на фирма СД “888 – Р. Пейчев и сие”.


Решение № 395 от 26.04.2007 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация, при условията на чл. 76, ал. 2 от НПУРОИ за урегулиран поземлен имот VІІ – ОБНС, 793 от квартал № 46 по плана на село Мрамор, район “Връбница”, град София, находящ се в село Мрамор, район “Връбница”.


Решение № 396 от 26.04.2007 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на урегулирани поземлени имоти ІІІ – 1815 и ІІ – общ. от квартал № 76 в местност “Волуяк – гарата” по плана на град София, находящи се в град София, район “Връбница”, село Волуяк, собственост на Алън Славев Начев.


Решение № 397 от 26.04.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ХХVІобщ., УПИ ХХVобщ., УПИ ХХІV-63, УПИ ХХІХ-63, УПИ ХХІІ-86, УПИ ХХІІІ-85 и УПИ ХХІ-84 от кв. 27, местност с. Мрамор по плана на град София.


Решение № 398 от 26.04.2007 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за урегулиран поземлен имот ІХ – 133 (девети, отреден за имот с планоснимачен номер сто тридесет и три) от квартал № 7а (седем, буква “а”), м. “Толева махала”, район “Връбница” и улица.


Решение № 399 от 26.04.2007 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда – склад за препарати, с площ 130 кв.м., намираща се в ПИ № 784, включен в УПИ І, кв. 1, по регулационния план на кв. Славовици, район „Нови Искър”, срещу апартамент № 12, намиращ се в ж.к. „Ботунец -  2” , бл. 18, вх. А, ет. 4, собственост на „НАДИН МЕТАЛ” ЕООД.


Решение № 400 от 26.04.2007 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план на основание § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за урегулиран поземлен имот І-269, 257, кв. 1, местност “Ботевградско шосе”.