Решение № 20 от 11.01.2007 година

За провеждане на търг на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост за продажба на общински недвижим имот, съставляващ УПИ ХV-за спортна площадка и развлекателни съоръжения, от квартал 82, местност „Кремиковци”, по плана на гр. София, район „Кремиковци”, с площ 1 200,00 кв. м.


Решение № 21 от 11.01.2007 година

За допълване и изменение на Решение № 260 по Протокол № 46, т. 12 от 21.04.2005 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 22 от 11.01.2007 година

За включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване домакинството на Василен Николаев Наскинов по молба вх. № 94-В-571/27.10.2006 г.


Решение № 23 от 11.01.2007 година

За настаняване в общинско жилище под наем семейството на Мая Кръстева Велчева, чието непълнолетно дете се нужда от специализирано обучение,  по молба вх. № 94-М-288/12.06.2006 г.


Решение № 24 от 11.01.2007 година

За настаняване в общинско жилище под наем семейството на Ивета Борисова Борисова, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано обучение, по молба вх. № 94-И-203/12.06.2006 г.


Решение № 25 от 11.01.2007 година

За изменение и допълнение на Решение № 60 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на СОС и откриване производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост, засягащи се от реализация на улица от о.т. 319, кръстовище при о.т. 318а до о.т. 313 между квартали 64 и 64А, м. “Кв. Горна баня”.


Решение № 26 от 11.01.2007 година

За приключване ликвидацията на „Стоматологичен център ХХІ – София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 27 от 11.01.2007 година

За корекция в т. 2 от Решение № 919/23.11.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 28 от 11.01.2007 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.


Решение № 29 от 11.01.2007 година

За промяна на името на „Драматичен театър София” в „Театър София”.


Решение № 30 от 11.01.2007 година

За предложение за награждаване с Почетен знак на Столичната община Димчо Йорданов Бъчваров.


Решение № 31 от 11.01.2007 година

За даване съгласие за закупуване на годишен абонамент на списание „Столична община”.


Решение № 32 от 11.01.2007 година

За изменение на „Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община”, приета с Решение № 894 от 23.11.2006 г. по Протокол № 93 на Столичен общински съвет.


Решение № 33 от 12.01.2007 година

За предложение за избор на член Съвета на директорите на „Топлофикация София” АД.


Решение № 34 от 25.01.2007 година

За приемане и одобряване за 2007 г. на:
- план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
- размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани;
- размер на такса битови отпадъци за сметоизвозване на един съд за една година при честота на сметоизвозване един път седмично за предприятия.

Приложение


Решение № 35 от 25.01.2007 година

За изменение и допълнение на Решение № 232 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 36 от 25.01.2007 година

За отмяна на Решение № 103 по Протокол № 60 от 13.10.2003 г. на Столичния общински съвет и утвърждаване на “Документация за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по републиканската транспортна схема – квота на Столична община”.


Решение № 37 от 25.01.2007 година

За промени в капитала и устава на “Галатея 2002” ЕАД.


Решение № 38 от 25.01.2007 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация и застрояване за УПИ Х-1194,  кв. 1 (стар 251), местност „Славия” по плана на София.


Решение № 39 от 25.01.2007 година

За делба на поземлен имот пл. № 140, к.л. 239, кв. 35-В, м. „Люлин – 8 м.р.”.