Решение № 361 от 19.04.2007 година

За даване на съгласие за водене на преговори с мобилните оператори за финансовите и технологични условия за таксуване на паркирането в „Синя зона” с  SMS и гласово обаждане.


Решение № 362 от 26.04.2007 година

За приемане на Годишна задача за дейност „Чистота” – концесионери за 2007 г.


Решение № 363 от 26.04.2007 година

За отмяна на Решение № 377 по Протокол № 79/25.05.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 364 от 26.04.2007 година

За изменение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.


Решение № 365 от 26.04.2007 година

За подробен устройствен план – план-извадка, план за регулация на обект: “Сервитут на подводящ канализационен колектор, квартали 1, 4, 18 и 21, м. “НПЗ “Искър-Север”.


Решение № 366 от 26.04.2007 година

За конкретизиране на задачите на представителите на Столичната община в общото събрание на акционерите на “Топлофикация - София” АД.


Решение № 367 от 26.04.2007 година

За предприетите действия от ликвидатора на „Столичен медицински холдинг” ЕАД и по-нататъшното управление на дружеството.


Решение № 368 от 26.04.2007 година

За приемане на Наредба за общинските гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община и Концепция за развитието на гробищните паркове за периода 2007 - 2012 г..


Решение № 369 от 26.04.2007 година

За одобряване провеждането на културни събития в изпълнение на Решение № 1095 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г. на СОС по повод обявяване на 2007 г. за „Година на Европа за Столична община”.


Решение № 370 от 26.04.2007 година

За приемане на Правилник за устройството и дейността на СБДДС, Програма за изпълнение на Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2007-2010 г. и План за реализиране на общинската програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2007 г.


Решение № 371 от 26.04.2007 година

За отмяна на Решение № 88 по Протокол № 29 на СОС от 28.09.2001 г., Решение № 30 по Протокол № 37 на СОС от 29.04.2002 г. и Решение № 671/13.10.2005 г. по Протокол № 61 на СОС, намаляване капитала на „Софийски имоти” ЕАД, със стойността на ПИ с пл. № 3512, и замяна при условията на чл. 71, ал. 1, т. 5 от НРПУРОИ на недвижими имоти – частна общинска собственост, срещу имоти – собственост на „Бизнес Парк София” ЕООД, отнети по регулация за улици, метро и озеленяване.


Решение № 372 от 26.04.2007 година

За членство на обществения посредник на Столичната община в Международния институт на омбудсманите и в Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България.


Решение № 373 от 26.04.2007 година

За одобряване на Сборен доклад на Програма „Спортни, младежки и детски дейности 2004 – 2007” към Столичния общински съвет, по реда на Глава V.3.


Решение № 374 от 26.04.2007 година

За изменение на Решение № 637 по Протокол № 85, т. 25 от 27.07.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 375 от 26.04.2007 година

За прекратяване на съсобственост, възникнала по силата на влязъл в сила план за регулация и застрояване за УПИ ІV-939, квартал 266, местност „Бул. „Ломско шосе”, район „Надежда”.

Заповед на кмета на Столична община № РД-562-135/07.06.2007 г.


Решение № 376 от 26.04.2007 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на „БИЛДПРОЕКТ” ЕООД.


Решение № 377 от 26.04.2007 година

За процедура по § 6 във връзка с § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 378 от 26.04.2007 година

За процедура по § 6 във връзка с § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 379 от 26.04.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 103, местност „Студентски град”, град София – район „Студентски”.


Решение № 380 от 26.04.2007 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, находящ се на ул. „Панайот Хитов” №№ 22-26 в район „Подуяне”, за жилищни имоти – собственост на фирма „РИЦ – 1” ООД.