Решение № 321 от 19.04.2007 година

За относно предприемане на действия за създаване на условия за развитие на велосипедно движение на територията на Столична община.


Решение № 322 от 19.04.2007 година

За предоставяне на статут на третостепенни разпоредители с бюджетни кредити на общински училища и детски градини.


Решение № 323 от 19.04.2007 година

За промяна на т. 1 от Решение № 899 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 324 от 19.04.2007 година

За проектобюджет за 2007 г. на новосъздадения филиал галерия “Васка Емануилова” и разкриване на нови щатни бройки.


Решение № 325 от 19.04.2007 година

За завишаване на бюджета на Софийската градска художествена галерия.


Решение № 326 от 19.04.2007 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, чрез замяна.


Решение № 327 от 19.04.2007 година

За продажба на урегулирани поземлени имот, находящи се на територията на район „Студентски”, включени в капитала на „Спортна София - 2000” ЕАД, за изграждане на хипермаркет „БИЛЛА” и процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията.


Решение № 328 от 19.04.2007 година

За отмяна на Решение № 543 по Протокол № 83, т. 32 от 13.07.2006 г. на СОС и замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на правно на строеж върху общински недвижим имот – УПИ ІV-15, от квартал 219, по плана на местност „Зона Б-4”, район „Възраждане” – за жилища -  собственост на фирма „Брегалница” ООД.


Решение № 329 от 19.04.2007 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ-общ., кв. 12а, местност „Суха река – Ботевградско шосе”, срещу жилищни имоти, собственост на Илия Минчев Димитров.


Решение № 330 от 19.04.2007 година

За съфинансирано от Столичната община участието на Софийска енергийна агенция (СОФЕНА) в проект BELIEF от Програма Интелигентна Енергия за Европа на ЕК с приложение в локален проект на територията на Столичната община, район „Възраждане”, „Зона Б-5”.


Решение № 331 от 19.04.2007 година

За продължаване срока на договор  за наем на Частна професионална гимназия по мениджмънт и бизнес администрация „ХЕЛИОС 2000” в сградата на ул. „Юрий Гагарин” № 14, кв. „Изток”, район „Изгрев”.


Решение № 332 от 19.04.2007 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Джон Атанасов” за срок от 10 години.


Решение № 333 от 19.04.2007 година

За промяна предназначението на част от общински имот от жилищен в нежилищен и предоставянето му безвъзмездно за управление на 1 РПУ – СДП за приемна.

Заповед на кмета на Столична община № РД-565-15/05.06.2007 г.


Решение № 334 от 19.04.2007 година

За наименуване на улици в район „Витоша”.


Решение № 335 от 19.04.2007 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, представляващ двуетажна сграда, находяща се на ул. „Видлич” № 29, срещу жилищни имоти, собственост на „ЕВКЛИД 2004” ЕООД.


Решение № 336 от 19.04.2007 година

За замяна на общински магазин, находящ се в “Зона Б-5”, бл. 13, бул. “Александър Стамболийски” № 143, срещу равностойни жилищни имоти – собственост на наемателя ЕТ “ЩАСТИЕ – НАТАЛИЯ АТИША”.


Решение № 337 от 19.04.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на недвижим имот – общинска собственост, ПИ 763, кв. 5, местност “НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци”, находящ се на ул. “Заводска” в район “Сердика” за жилищни имоти – собственост на ЕТ “МИРА 2001 – КОЦЕ АЛЕКСИЕВ”.


Решение № 338 от 19.04.2007 година

За провеждане на търг на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС за продажба на общински недвижим имот, находящ се на улица “Иван Попов” – ъгъла с улица “Старата воденица” – район “Сердика”.


Решение № 339 от 19.04.2007 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район “Сердика”, представляващ УПИ ІV-за скл. произв. дейност, кв. 28, м. “Бенковски”, с площ 750.00 кв.м., срещу реални части от поземлен имот с планоснимачен № 587, с обща площ 410.00 кв.м., попадащи в урегулиран поземлен имот – за озеленяване, улица и УПИ V-за озеленяване.


Решение № 340 от 19.04.2007 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-ЖС, кв. 29, местност “Левски зона Г” на площ от 310 кв.м., срещу жилищни имоти, собственост на Веселин Найденов Трифонов.