Решение № 261 от 12.04.2007 година

За изменение и допълнение на Решение № 973 по Протокол № 94 от 11.12.2006 г. на Столичния общински съвет.

Приложение № 1 по т. 1 на решението е отменено с Решение № 419 по Протокол № 109 от 15.05.2007 г.


Решение № 262 от 12.04.2007 година

За изменение и допълнение на Решение № 36 по Протокол № 98 от 25.01.2007 г. на Столичния общински съвет.

Приложение № 1 по т. 1 на решението е отменено с Решение № 419 по Протокол № 109 от 15.05.2007 г.


Решение № 263 от 12.04.2007 година

За одобряване на участника (консултанта), спечелил открития конкурс за цялостно консултиране на приватизацията на акционерното участие на Столичната община, “Софийски имоти” ЕАД, “Паркинги и гаражи” ЕАД, “В и К” ЕАД, “Софинвест” ЕООД, “Улично осветление” ЕАД и “Озеленяване” ЕАД в капитала на “Общинска банка” АД.


Решение № 264 от 12.04.2007 година

За поправка на Решение № 1068 по Протокол № 95, т. 46 от 18.12.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 265 от 12.04.2007 година

За изменение на Решение № 563 по Протокол № 83/13.07.2006 г. на Столичния общински съвет за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в сградите на общинските училища на територията на район “Младост”.


Решение № 266 от 12.04.2007 година

За утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизация за 2007 г.


Решение № 267 от 12.04.2007 година

За предложение за допускане на намалени отстояния с повече от 1/3 по реда на чл. 36, ал. 4 от Закона за устройство на територията.


Решение № 268 от 12.04.2007 година

За замяна на общински имот, находящ се в град София, по чл. 70 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, срещу жилища – собственост на „ХОВЕКОМ” ООД.


Решение № 269 от 12.04.2007 година

За прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ-53,54, общ., квартал 388, местност „Здраве”, по плана на град София – по отношение на Столичната община чрез извършване на замяна срещу жилища – собственост на „БИЛД КОМЕРС 2003” ООД.


Решение № 270 от 12.04.2007 година

За учредяване на Национален поетически конкурс “В полите на Витоша”.


Решение № 271 от 12.04.2007 година

За удължаване срока на договорите за отдаване под наем на общинска земя за поставяне на преместваеми обекти (павилиони и маси) на територията на район “Средец”.


Решение № 272 от 12.04.2007 година

За замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в район “Красно село”, срещу жилища – собственост на “РЕНТ ДЖИ ЕНД АЙ” ООД.

Заповед на кмета на Столична община № РД-562-136/07.06.2007 г.


Решение № 273 от 12.04.2007 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район “Красно село”, ул. “Природа” № 2, представляващ УПИ І – 484, кв. 288в, м. “Красно село – Плавателен канал” по плана на гр. София, одобрен със заповед № РД-2400-32/29.02.2000 г., с площ от 335 кв.м., заедно с едноетажна жилищна сграда с площ от 61.72 кв.м., срещу готови жилищни обекти, собственост на “Вълканов и Миланов” ООД.


Решение № 274 от 12.04.2007 година

За замяна на урегулиран поземлен имот, находящ се в град София, район „Красно село”, на ъгъла между улици „Сотир Андонов” и „Найден Геров”, срещу жилищни имоти, собственост на „ТРЕЗОР ИНС” ООД.


Решение № 275 от 12.04.2007 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – „Възраждане”, недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Александър Стамболийски” № 173, район „Възраждане”.

Заповед на кмета на Столична община № РД-46-2/09.05.2007 г.


Решение № 276 от 12.04.2007 година

За промяна в схемата на организационната структура на район “Оборище”, приета с Решение № 510 от 28.07.2005 г., Приложение № 1 по Протокол № 54/28.07.2005 г. на Столичния общински съвет и увеличение на числеността на общинската администрация с 3 щатни бройки.


Решение № 277 от 12.04.2007 година

За прекратяване на съсобственост между Столична община и “АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД върху недвижим имот на ул. “Оборище” № 109 чрез изкупуване от “АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД на общинската ½ идеална част от имота.


Решение № 278 от 12.04.2007 година

За включване на 1 бр. общинско жилище във фонд “Резервен” и настаняване четиричленното домакинство на Мая Благоева Механджийска по мотивирано предложение на кмета на район “Сердика”.


Решение № 279 от 12.04.2007 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. “Клокотница”, район “Сердика”, за жилищни имоти – собственост на фирма “БГ ТЕКСТ” ЕООД.


Решение № 280 от 12.04.2007 година

За замяна на право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост, при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ, представляващ УПИ І – кв. 8, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, м. „Суха река-запад”, срещу готови жилищни обекти, собственост на „ЕВДА” ООД.