Решение № 200 от 22.03.2007 година

За промяна характера на собствеността върху: Спортен комплекс /спортна зала/, находящ се в гр. Бухово, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Кремиковци”, АОС № 168/18.03.1997 г., /089-06/, от публична в частна и откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 201 от 22.03.2007 година

За допълване на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета с Решение № 138 по Протокол № 73/09.03.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 202 от 22.03.2007 година

За освобождаване на г-н Пламен Илиев като председател на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.


Решение № 203 от 22.03.2007 година

За изменение на Решене № 249 по Протокол № 24 от 22.07.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 204 от 22.03.2007 година

За преименуване на Съвета по наркотичните вещества към Столичната община в Областен съвет по наркотични вещества – София и промяна в структурата.


Решение № 205 от 22.03.2007 година

За конкурс за отдаване под наем на общински имот – публична общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 206 от 22.03.2007 година

За отчет за дейността на ОГФМСП за 2006 г. с едно приложение (отчет за изпълнение на бюджета на фонда), Програма за дейността на ОГФМСП за 2007 г. с едно приложение (проект за бюджет на ОГФМСП).


Решение № 207 от 22.03.2007 година

За приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2006 г.


Решение № 208 от 22.03.2007 година

За одобрение на “Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столичната община”.


Решение № 209 от 22.03.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ основния ремонт на сградата на читалище „Гоце Делчев” – район „Илинден”.


Решение № 210 от 22.03.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ основния ремонт на сградата на читалище „Иван Денкоглу” в с. Балша – район „Нови Искър”.


Решение № 211 от 22.03.2007 година

За изменение на Решение № 7 по Протокол № 96 от 11.01.2007 г. на Столичния общински съвет за безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ за направа на изкуствено затревяване на тренировъчното игрище на 57-мо спортно училище “Св. Наум Охридски”, район “Красна поляна”.


Решение № 212 от 22.03.2007 година

За изплащане от СОПФ на сума от 3854.91 лв. по изпълнителен лист, издаден по гражданско дело № 7138/2004 г. на Софийски районен съд и по гр. дело № 1747/2005 г. на Софийски градски съд в полза на “Наитекс” ЕООД.


Решение № 213 от 22.03.2007 година

За отмяна на т. 1 от Решение № 144 по Протокол № 101 от 06.03.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 214 от 22.03.2007 година

За изменение на Решение № 1010 по Протокол № 94 от 11.12.2006 г. на Столичния общински съвет и упълномощаване на представителите на Столичната община в общото събрание на акционерите на „София Крематориум” АД за насроченото за 31.03.2007 г. общо събрание на дружеството.


Решение № 215 от 22.03.2007 година

За изменение на Решение № 81 по Протокол № 99, т. 21 от 08.02.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 216 от 22.03.2007 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ІV-75, кв. 22б, местност „НПЗ Средец”.


Решение № 217 от 22.03.2007 година

За конкретизиране на задачите на представителите на Столична община в Общото събрание на „Общинска банка” АД – 23.03.2007 г.


Решение № 218 от 22.03.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 и т. 3 от НРПУРОИ, на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район “Искър”, м. “НПЗ Искър-север”, кв. 1-А, представляващ УПИ ІІІ-884, срещу жилища, частна собственост.


Решение № 219 от 22.03.2007 година

За замяна на общински недвижим имот при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ, находящ се в гр. София, район “Сердика”, м. “Фондови жилища”, кв. 799в, представляващ УПИ V-1001, за бензиностанция и обслужваща сграда, с площ на имота 1530 кв. м., срещу жилища, частна собственост.