Решение № 1102 от 18.12.2006 година

За замяна, при условията на чл. 71, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на право на строеж за сграда М/Г/+6 етажа със застроена площ около 120 кв.м. върху част от общински УПИ І за „жс” от кв. 99, съгласно ОЗРП на м. „Разсадника – Коньовица”, срещу правото на собственост върху готови жилища, собственост на Кирил Стефанов Симеонов.


Решение № 1103 от 18.12.2006 година

За избор на представители на Столична община в ликвидационната комисия на “Метрострой” ЕАД, удължаване срока на ликвидацията и определяне на възнагражденията на ликвидаторите.


Решение № 1104 от 18.12.2006 година

За свикване на Общото събрание на акционерите на “Топлофикация” АД.


Решение № 1105 от 18.12.2006 година

За даване на мандат на представителите на Столичната община за участие в общото събрание на акционерите на „Централна автогара” АД.


Решение № 1106 от 18.12.2006 година

За финансиране в размер на 21 194,00 лева от Количествено-стойностна сметка, която възлиза на 105 968,21 лева, за извършване на строително ремонтни дейности в 120 ОУ „Г. Ст. Раковски” – район „Лозенец”, гр. София, което представлява 20 % от стойността на ремонта.