Решение № 822 от 26.10.2006 година

За преобразуване на ЦДГ № 44 – гр. Бухово в ОДЗ.


Решение № 823 от 26.10.2006 година

За предложение за отпускане на десет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 824 от 26.10.2006 година

За наименуване на булевард с името „Д-р Петър Дертлиев”.


Решение № 825 от 26.10.2006 година

За преименуване на отсечка от ул. „Сребърна” с името „Хенрик Ибсен”.


Решение № 826 от 26.10.2006 година

За промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община.


Решение № 827 от 26.10.2006 година

За упълномощаване на представителя на Столичната община в общото събрание на „Централни хали” АД.


Решение № 828 от 26.10.2006 година

За даване на мандат на представителите на Столичната община за участие в общото събрание на акционерите на „Топлофикация София” АД.


Решение № 829 от 26.10.2006 година

За прекратяване на предприети от „Столичен електротранспорт” ЕАД действия по закупуване на тролеи.


Решение № 830 от 26.10.2006 година

За предсрочно прекратяване правомощията на заместник-председател на Столичния общински съвет, предсрочно освобождаване на председател и член на постоянни комисии на Столичния общински съвет и освобождаване на член на Надзорния съвет на СОАП.


Решение № 831 от 26.10.2006 година

За даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ДМА, включени в капитала на „Галатея 2002” ЕАД.


Решение № 832 от 26.10.2006 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” доц. Асен Златев и арх. Стефан Беязов.


Решение № 833 от 09.11.2006 година

За предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Слатина”.


Решение № 834 от 09.11.2006 година

За предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Витоша”.


Решение № 835 от 09.11.2006 година

За допълнение на „Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община”.


Решение № 836 от 09.11.2006 година

За актуализация на бюджета на Столичната община за 2006 г.


Решение № 837 от 09.11.2006 година

За промяна по бюджета на Столичната община.


Решение № 838 от 09.11.2006 година

За утвърждаване състав на Наблюдателна комисия по Закона за изпълнение на наказанията.


Решение № 839 от 09.11.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер до 195 000 лв. основни ремонти на детски заведения на територията на район “Оборище”.


Решение № 840 от 09.11.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер до 150 000 лв. основен ремонт на сграда на ул. “Хан Крум” № 23 за нуждите на детска ясла № 1 – район “Средец”.


Решение № 841 от 09.11.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер до 30 000 лв. за основен ремонт на общинска сграда за нуждите на читалище “Просвета”, кв. Филиповци, район “Люлин”.