Решение № 742 от 12.10.2006 година

За  доброволно изпълнение на плащания със средства от СОПФ по изп.дело № 20067800400187/2006 г., образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден по т. д. № 489/2003 г. на СГС – V-ти състав ТК в полза на „Хранс Комерс” ЕООД срещу Столична община.


Решение № 743 от 12.10.2006 година

За  откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 744 от 12.10.2006 година

За  откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост. 


Решение № 745 от 12.10.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 746 от 12.10.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 747 от 12.10.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 748 от 12.10.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 749 от 12.10.2006 година

За отказ, поради нарушаване изискванията на приватизационния закон, на постъпило искане за обезщетяване с акции от капитала на “Кулинар” АД по реда на чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от ЗППДОбП (отм.), във връзка с § 11 и § 18 от ПЗР на ЗПСК.


Решение № 750 от 12.10.2006 година

За обявяване за публична общинска собственост на имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район “Средец”, ул. “Хан Крум” № 23 и предоставяне на имота за управление на район “Средец” за нуждите на “Детска ясла” № 1.


Решение № 751 от 12.10.2006 година

За  замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на право на строеж за ЗП 300 кв.м. и РЗП от 600 кв.м. върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град София, ул. „Христо Манов” – УПИ І, от квартал 75, местност кв. „Бенковски”, район „Сердика”, срещу жилище – собственост на ЕТ „Николай Радев” (преписка № 08-05-33/05 г.).

Договор за замяна № РД-562-110/10.05.2007 г.


Решение № 752 от 12.10.2006 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на „ИПО” ООД.

Заповед на кмета на Столична община № РД-562-242/15.11.2006 г.


Решение № 753 от 12.10.2006 година

За замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се в гр. София, ЖК „Гоце Делчев”, бл. 260, ет. 2, ап. 2, по преписка № 94-Г-125/2006 г.


Решение № 754 от 12.10.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 5 от НРПУРОИ на недвижим имот – общинска собственост, находящ се на ул. “Панчо Владигеров” в ЖК “Люлин”, УПИ V-СО, квартал 83, местност “Бул. Сливница” за недвижими имоти – собственост на фирма “МОНТЕНЕГРО 1” ООД.


Решение № 755 от 12.10.2006 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район “Люлин”, представляващ помещение на първи етаж, с площ 146,55 кв.м., ЖК “Люлин ІV м.р.”, блок № 417, вх. Б, заедно с 4,528% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, срещу равностойни жилищни имоти.

Договор за замяна № РД-562-334/29.12.2006 г.


Решение № 756 от 12.10.2006 година

За процедура по чл. 17, ал. 5, във връзка с ал. 2, т. 2 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за недвижим имот, находящ се в град София, район „Триадица”, съставляващ УПИ ІІ-608, от квартал 87, м. „Манастирски ливади-изток”, по преписка № 08-10-97/2006 г.

Договор за замяна № РД-562-309/22.12.2006 г.


Решение № 757 от 12.10.2006 година

За замяна на недвижими имоти – общинска собственост, срещу недвижим имот, собственост на ”РОКА БЪЛГАРИЯ” АД.


Решение № 758 от 12.10.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинската част от поземлен имот 678, заедно с построената в мястото сграда (негодна за обитаване), срещу частта от същия имот – собственост на частни лица, попадаща в улица, квартал 5, местност „Люлин – център” (преписка вх. № 08-19-198/04/15.08.2006 г.).


Решение № 759 от 12.10.2006 година

За учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трансформаторен пост в поземлен имот 3631, попадащ в урегулиран поземлен имот І, кв. 24, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, район „Студентски”.


Решение № 760 от 12.10.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с ИПРЗ – изменение на плана за регулация и застрояване за квартал 1, местност „ЖК „Люлин – 6-ти микрорайон” – за урегулирани поземлени имоти УПИ ІІІ-987, 1341, 1342, 1175 – за магазини и офиси и УПИ ІV-1231, 1343, 1176 – район „Люлин”, по преписка № 08-19-101/2006 г.

Заповед на кмета на Столична община № РД-562-238/09.11.2006 г.


Решение № 761 от 12.10.2006 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот І, отреден за “озеленяване и магазини” от квартал № 272, местност “Студентски град” по плана на град София, находящ се в град София, район “Студентски”, по преписка вх. № 94-Н-220/05 г./2006 г. на СО.

Договор за замяна № РД-562-278/14.12.2006 г.