Решение № 702 от 14.09.2006 година

За предоставяне на Асоциацията на демократичните синдикати под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. “Кн. Мария Луиза” № 21.

Договор за наем № РД-566-77/01.12.2006 г.


Решение № 703 от 14.09.2006 година

За включване на “Комплекс за социални услуги за деца и семейства” с Център за обществена подкрепа и Звено “Майка и бебе” в делегирани от държавата дейности.


Решение № 704 от 14.09.2006 година

За присъединяване на Столичната община към мрежата на Европейските региони на сребърната икономика – доставчици на социални услуги за възрастни хора, със седалище: Германия, гр. Бон, ул. „Оксфордщрасе” № 2.


Решение № 705 от 14.09.2006 година

За промяна на Решение № 495, Решение № 496 и Решение № 497 на Столичния общински съвет от 22.06.2006 г.


Решение № 706 от 14.09.2006 година

За поставяне на паметен знак на равин Габриел Алмозлино.


Решение № 707 от 28.09.2006 година

За допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община.


Решение № 708 от 28.09.2006 година

За приемане на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Решение № 709 от 28.09.2006 година

За изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.


Решение № 710 от 28.09.2006 година

За изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредбата за базисните пазарни цени на недвижимите имоти на Столична община.


Решение № 711 от 28.09.2006 година

За промяна по бюджета на Столичната община.


Решение № 712 от 28.09.2006 година

За допълнение на Решение № 678 по Протокол № 85 на Столичния общински съвет от 27.07.2006 г., т. 67 от дневния ред.


Решение № 713 от 28.09.2006 година

За намаляване състава на управителните тела на общински търговски дружества.


Решение № 714 от 28.09.2006 година

За избиране на представители на Столичния общински съвет за общите събрания в системата на СМХ ЕАД.


Решение № 715 от 28.09.2006 година

За разкриване на шест субсидирани работни места на пълен работен ден за хора с трайни увреждания по Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания при Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика.


Решение № 716 от 28.09.2006 година

За отпускане на район “Витоша” – Столична община на средства в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева за дофинансиране организирането на Десетия софийски международен фолклорен фестивал “Витоша 2006”.


Решение № 717 от 28.09.2006 година

За замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ ХІV-общ. с площ 3 230 кв. м., от квартал 42, местност “Овча купел” по плана на град София, срещу урегулиран поземлен имот VІІ (седми), предвиден за ОДЗ, от квартал 92 (деветдесет и две) по плана на град София, местност “Овча купел”, с площ от 1960 (хиляда деветстотин и шестдесет) кв. м., ведно с построената в мястото сграда със ЗП от 320 кв. м. – собственост на фирма “ДЖЕЙ и ЕЛ ЦЕНТЪР” АД, по пазарни цени – преписка № 0818-247/2005 г.


Решение № 718 от 28.09.2006 година

За продължаване на договор за наем на основание § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (ДВ бр. 101/2004 г.), по преписка № 94-Й-63/2005 г.


Решение № 719 от 28.09.2006 година

За продължаване на договора за отдаване под наем за срок от пет години  на част от публична общинска собственост, намираща се в район „Красна поляна”, АОС № 10/25.12.1977 г., 3 класни стаи в 28 СОУ „Алеко Константинов” с обща площ 126 кв. м., на ЧПГ и Колеж по туризъм „Братя Вълчеви”.


Решение № 720 от 28.09.2006 година

За продължаване срока на договор за  наем, сключен със Столичната община, за сграда – частна общинска собственост.


Решение № 721 от 28.09.2006 година

За продължаване на договор за наем на помещение в ДК „Средец” с фирма „Т-2000” ЕООД.