Решение № 41 от 30.01.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на основание § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за УПИ ХХ-110 и УПИ ХХІ-110, кв. 5, м. „Малинов дол” по плана на гр. София, собственост на Ина Димитрова Нешева, по преписка № 08-18-176/04 г.


Решение № 42 от 30.01.2006 година

За процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка № 08-18-177/2005 г.


Решение № 43 от 30.01.2006 година

За процедура по прекратяване на съсобственост чрез изкупуване от страна на Столичната община на идеална част от поземлен имот с пл. № 466, кв. 247, м. „Христо Смирненски - Слатина”, включен съгласно действащия подробен устройствен план в УПИ I - за ОЖС и улица - общинска собственост.


Решение № 44 от 30.01.2006 година

За замяна на общински поземлени имоти, всички находящи се в кв. 23а, гр. София, район „Връбница”, м. „Бул. Станке Димитров”, с обща площ 8 223,50 кв. м., срещу поземлени имоти, собственост на наследници на Толе Стоилов Стефанов, находящи се в район „Връбница”, м. „Гробищен парк - Бакърена фабрика - разширение”, кв. 2 и кв. 25, и в м. „Северен парк”, кв. 25, с обща площ 21 361 кв. м., по преписка № 94-В-107/2004 г.


Решение № 45 от 30.01.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез замяна на общински поземлен имот с планоснимачен № 3144 с площ 109 кв.м., придаваем към УПИ VІІ-1377, кв. 24, по ЧЗРКП - кв. 24-31, м. „Малинова долина”, срещу правото на собственост върху поземлен имот с планоснимачен № 3143 с площ 217 кв. м., отреден за улица, собственост на "КИРОВ" АД.


Решение № 46 от 30.01.2006 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 751 (сар № 15), кв. 8 (масив 129), м. „Магараница”, с. Мрамор, район „Връбница” срещу жилищни имоти, собственост на фирма ЕТ „БОРО – Богомил Дачев”, по преписка № 08-24-121/2005 г.


Решение № 47 от 30.01.2006 година

За проект за изменение на план за регулация и застрояване чрез обособяване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти – два реални дяла, и прекратяване на съсобственост между Столичната община и дружество „Интернешънъл кепитъл груп” ООД върху УПИ II-за ЖС и КОО, кв. 9, м. "ЖК Яворов", АОС № 01356/04 г. на район "Слатина", чрез делба, по преписка № 26-00-2248/08.12.2005 г.


Решение № 48 от 30.01.2006 година

За замяна на имот – частна общинска собственост, представляващ празно дворно място - УПИ ІХ от кв. 120-б, м. „Подуяне – Център”, на площ от 175 кв. м. срещу жилищни имоти - собственост на „Диагностично-консултативен център Вита” ООД.


Решение № 49 от 30.01.2006 година

За финализиране на сделка между Столичната община и Алекси Костадинов Николов.


Решение № 50 от 30.01.2006 година

За изменение на Решение № 16 по Протокол № 34 от 14.02.2002 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 51 от 30.01.2006 година

За поправка на явна фактическа грешка в Решение № 782 на Столичния общински съвет от 24.11.2005 г.


Решение № 52 от 30.01.2006 година

За продължаване на срока на договор за наем на имот - общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител.


Решение № 53 от 30.01.2006 година

За продължаване срока на договор за наем на имот – общинска собственост.


Решение № 54 от 30.01.2006 година

За провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост.


Решение № 55 от 30.01.2006 година

За изменение на Решение № 592 по Протокол № 59 от 21.09.2005 г. на Столичния общински съвет за определяне на експерт-счетоводители за извършване одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2005 г. на търговските дружества с общинско имущество.


Решение № 56 от 30.01.2006 година

За искане за устройствена процедура за обект – Търговски комплекс с бензиностанция, газостанция и автомивка в поземлен имот № 16061, с. Кривина (Околовръстен път).


Решение № 57 от 30.01.2006 година

За изменение на Решение № 620 по Протокол № 59/21.09.2005 г. на Столичния общински съвет, като срокът на наемното правоотношение с Частна професионална гимназия "Знание" по договор за наем от 01.12.1998 г. на помещения общинска собственост, находящи се в сградата на 5-то СОУ, бъде удължен до края на учебната 2008 година, а срокът на договора за наем от 31.05.1996 г. със "ЗОНТАХ" ООД - ЦНУ "ЕРИХ КЕСТНЕР" от 31.05.1996 г. на помещение с площ 1 500 кв. м. в сградата на филиала на ОДЗ № 47, район "Люлин", ЖК "Люлин", 6-ти микрорайон, да не бъде продължаван.

 


Решение № 58 от 30.01.2006 година

За отмяна на точка 24 от Приложение № 4 към Решение № 13 по Протокол № 10/26.02.2004 г. и изменение и допълнение на Решение № 581 по Протокол № 56 от 08.09.2005 г. , т. 1, на Столичния общински съвет.


Решение № 59 от 30.01.2006 година

За средна брутна заплата на дейците в ОКИ „Надежда”.


Решение № 60 от 30.01.2006 година

За предложение за отпускане на девет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.