Решение № 482 от 22.06.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинската част от поземлен имот с планоснимачен № 11 срещу частта от същия имот и апартамент, собственост на частни лица, попадащи в трасето на улица “Опълченска”, както и придобиване от Столичната община чрез покупко-продажба на частта от поземлен имот с планоснимачен № 12, заедно с построената в тази част паянтова сграда, попадащи в трасето на улица “Опълченска”, по преписка вх. № 94-Д-329/04 г./2006 г. на Столичната община.


Решение № 483 от 22.06.2006 година

За  процедура по чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост по преписка № 94-В-6/2002 г.

Договор за продажба № РД-561-302/31.05.2007 г.


Решение № 484 от 22.06.2006 година

За продажба на УПИ V-321 и УПИ VІ-181 – частна общинска собственост, находящи се в район “Нови Искър”, с. Подгумер, на лицата, обезщетени с право на строеж върху тях.

Договор за продажба № РД-561-156/23.03.2007 г.


Решение № 485 от 22.06.2006 година

За продажба на УПИ V-321 и УПИ VІ-181 – частна общинска собственост, находящи се в район “Нови Искър”, с. Подгумер, на лицата, обезщетени с право на строеж върху тях.


Решение № 486 от 22.06.2006 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на Регионалната картотека на медицинската експертиза – недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се ул. “Иларион Макариополски” № 10, район “Възраждане”, представляващ нежилищни помещения – сграда на три етажа – по преписка № 26-00-683/2005 г.


Решение № 487 от 22.06.2006 година

За замяна на право на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост, срещу жилищни имоти – собственост на Иванка Антонова Сербезова – Атанасова.


Решение № 488 от 22.06.2006 година

За замяна на жилище – частна общинска собственост – апартамент на четвърти етаж във вход “Г” в жилищната сграда на бул. “Г. С. Раковски” № 145, район “Средец” – построена в УПИ ІІІ, кв. 462, местност “Центъра”, срещу жилище – собственост на граждани.


Решение № 489 от 22.06.2006 година

За замяна на право на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост, срещу жилищни имоти – собственост на “МИС – СТРОЙ” ЕООД.


Решение № 490 от 22.06.2006 година

За даване на съгласие за извършване на разпоредителни действия с недвижими имоти, включени в капитала на “Пазари Изток” ЕАД.


Решение № 491 от 22.06.2006 година

За продължаване на договор за наем на имот – частна общинска собственост – зала “София” – метростанция 9, находящ се в гр. София, Столична община – район “Триадица”, кв. 369, УПИ /пар/ І, м. “Околно пространство на НДК”, в пешеходен подлез на НДК.


Решение № 492 от 22.06.2006 година

За конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – Зоологическа градина – София, за малък разсадник за нуждите на зоопарка.


Решение № 493 от 22.06.2006 година

За искане за устройствена процедура за обект – Търговски комплекс с бензиностанция, газостанция, административна сграда и автомивка в поземлени имоти 65004 и 65005, м. с. “Горни Лозен” (Разливището), А. М. “Тракия”.


Решение № 494 от 22.06.2006 година

За подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на обект: Квартали 5, 5-а, 5-г и 5-д, с. Бистрица, относно процедура по чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.


Решение № 495 от 22.06.2006 година

За извършване на подготвителни действия за предоставяне на общинска концесия за строителство на подземен паркинг в района на пл. “Батенберг”.


Решение № 496 от 22.06.2006 година

За извършване на подготвителни действия за предоставяне на общинска концесия за строителство на подземен паркинг под бул. “Витоша” – от ул. “Алабин” до бул. “П. Евтимий”.


Решение № 497 от 22.06.2006 година

За извършване на подготвителни действия за предоставяне на общинска концесия за строителство на подземен паркинг в района на НДК.


Решение № 498 от 22.06.2006 година

За поправка на допусната очевидна фактическа грешка в графичната съставка на Решение № 453 по Протокол № 50 от 30.06.2005 г. на Столичния общински съвет, с което е одобрен проект за Трасе на І Метродиаметър, изменение на плана за улична регулация на прилежащите квартали към “Трасе на І метродиаметър” и планове-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.


Решение № 499 от 22.06.2006 година

За допълнение на т. 3 от Решение № 54 по Протокол № 68 от 30.01.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 500 от 22.06.2006 година

За финансова подкрепа на Детски хор “Звездици” за ушиване на сценични костюми.


Решение № 501 от 22.06.2006 година

За изграждане на временна улица в участъка от ул. “Боговец” до бл. 35 в ЖК “Лагера” (ново име ул. “Добротица Деспот”).