Решение № 361 от 25.05.2006 година

За създаване на временна комисия, която да извърши анализ на щетите и действията на компетентни органи, свързани с наводненията в София през 2005 г., за да се избегнат повторни бъдещи кризи в София.


Решение № 362 от 25.05.2006 година

За изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


Решение № 363 от 25.05.2006 година

За утвърждаване на промени в Правилника за дейността на СОАП (приет с Решение № 11 по Протокол № 38/20.05.2002 г., допълнен с Решение № 55 по Протокол № 39/17.06.2002 г. и изменен с Решение № 170 по Протокол № 74 от 23.03.2006 г. на СОС).


Решение № 364 от 25.05.2006 година

За промяна по бюджета на Столична община.


Решение № 365 от 25.05.2006 година

За приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2006 година.


Решение № 366 от 25.05.2006 година

За безвъзмездно дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд Програмата за капиталови разходи на Столичната община за 2006 г.


Решение № 367 от 25.05.2006 година

За допълване на предмета на дейност на ОП “Екоравновесие” и отпускане на допълнителни средства за нуждите на предприятието.


Решение № 368 от 25.05.2006 година

За откриване производство по отчуждаване на част от поземлен имот № 1285, кв. 35, м. “Люлин – 8 м. р.” – собственост на “БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ” ЕООД, засягаща се от изграждането на обект – улица тупик от о.т. 22 - о.т. 29б - о.т. 29в до о.т. 29а, обслужваща кв. 35, м. “Люлин – 8 м. р.”.


Решение № 369 от 25.05.2006 година

За откриване производство по отчуждаване на: реална част от ПИ № 3389, кв. 16, м. “ЖК Младост-1”; реална част от ПИ № 2560, кв. 24А, м. “ЖК Младост-1”; реална част от ПИ № 3040, кв. 24, м. “ЖК Младост-1” и реална част от ПИ № 3198, кв. 25А, м. “ЖК Младост-1”, засягащи се от изграждането на Метростанция 13 и прилежаща улична мрежа – етап на обект: “Трасе на І-ви метродиаметър” по реда и условията на Закона за общинската собственост.


Решение № 370 от 25.05.2006 година

За промяна в състава на Съвета на директорите на “Столичен автотранспорт” ЕАД.


Решение № 371 от 25.05.2006 година

За избор на управител на “Софинвест” ЕООД.


Решение № 372 от 25.05.2006 година

За изменение на Решение № 461 по Протокол № 32 от 11.11.2004 г. на Столичния общински съвет.

Договор за продажба № РД-561-192/30.03.2007 г.


Решение № 373 от 25.05.2006 година

За промяна в състава на Съвета на директорите на “Пазари Оборище” ЕАД.


Решение № 374 от 25.05.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 375 от 25.05.2006 година

За откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на “Общинска застрахователна компания” АД, “София крематориум” АД, “Централна автора” АД, и ПОК “Доверие” АД, включени в ГОПРП за 2006 година.


Решение № 376 от 25.05.2006 година

За провеждане на конкурс:
- за продажба на незавършени жилищни блокове №№ 22 и 23 в ЖК “Зона Б 5-3”, УПИ-І (първи), квартал 242, местност “Зона Б-5-3”, район “Възраждане”,
- и за учредяване право на строеж върху поземлен имот – частна общинска собственост – УПИ-І (първи), квартал 242, местност “Зона Б-5-3”, район “Възраждане”, за изграждане на офис сграда с подземни гаражи и офис сграда с трафопост.


Решение № 377 от 25.05.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез замяна в поземлен имот с пл. № 4 (четвърти) и замяна на поземлен имот с пл. № 9 (девети), квартал 79 на улица “Струга”, район “Сердика”, при условията на чл. 71 от НРПУРОИ срещу жилища – собственост на граждани.


Решение № 378 от 25.05.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот – ПИ поземлен имот с пл. № 390 (кад. лист № 302) по плана на местност “Нова Враждебна – Батареята”, район “Кремиковци” – за жилища, собственост на фирма “БУЛ – ИСТ” ООД, преписка № 08-22-78/28.07.2005 г.


Решение № 379 от 25.05.2006 година

За замяна на урегулиран поземлен имот ХХІІ, кв. 90 по плана на с. Враждебна – частна общинска собственост, срещу поземлени имоти 681 и 682, кв. 27 по плана на с. Враждебна, собственост на Нефтена Тодорова Христова.


Решение № 380 от 25.05.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ относно сключване на предварителен договор за изменение на план за регулация и застрояване за поземлени имоти с планоснимачни №№ 162 (сто шестдесет и две) и 162а (сто шестдесет и две, буква “а”) от квартал № 8 (осем) по плана на с. Мало Бучино, район “Овча купел”, собственост на Столичната община и Методи Стоянов Боянов.