Решение № 301 от 27.04.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 14а – за урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-689, 878, 889, местност “бул. “Пиротски” – район “Люлин”.


Решение № 302 от 27.04.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез замяна и образуване на реални дялове в недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи урегулирани поземлени имоти І, ІІ, ІІІ и VІ-5, кв. 91, м. “Предгаров площад”, район “Сердика”, по преписки №№ 08-05-98/2004 г. и 94-Г-194/2004 г.


Решение № 303 от 27.04.2006 година

За замяна на правото на собственост върху два незастроени общински имота, представляващи: УПИ VІ-209 с площ 825 кв. м. и УПИ VІІ-210 с площ 400 кв. м. от кв. 256 по плана на гр. София, м. “Павлово-Бъкстон”, срещу равностойни жилищни имоти, собственост на “ДЕСИСЛАВА 2001” ЕООД.


Решение № 304 от 27.04.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот – УПИ ІІ - отреден за КОО, квартал 11 по плана на град Бухово, район “Кремиковци”, срещу жилища – собственост на фирма ЕТ “КАЛИ – Христо Калинов” (преписка № 08-22-58/20.10.2005 г.).


Решение № 305 от 27.04.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество на общински недвижим имот – УПИ ІІІ - отреден за КОО, квартал 11, по плана на град Бухово, район “Кремиковци”, срещу жилища, собственост на Фирма ЕТ “ВИКИ БИП – Ивайло Михайлов” (преписка № 08-22-57/14.09.2005 г.).


Решение № 306 от 27.04.2006 година

За търг за продажба на урегулиран поземлен имот ІІІ - общ., кв. 75, м. “Красно село – Стрелбище – урб. блок 32”, район “Триадица”, по преписка на Столична община вх. № 94-С-27/2004 г.


Решение № 307 от 27.04.2006 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на 134-то СОУ “Димчо Дебелянов” част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. “Брегалница” № 48, представляващ нежилищни помещения на втори етаж от сградата на ОДЗ № 1, по преписка № 2100-431/2005 г.


Решение № 308 от 27.04.2006 година

За продължаване на договор за наем на ЧСОУ “Артис” в сградата на 47 СОУ “Хр. Г. Данов”, район “Триадица”.

Заповед на кмета на Столична община № РД-566-82/15.12.2006 г.


Решение № 309 от 27.04.2006 година

За предоставяне на АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ за безвъзмездно ползване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. “Кн. Мария Луиза” № 21.


Решение № 310 от 27.04.2006 година

За отмяна на Решение № 350 по Протокол № 48/19.05.2005 г. и продължаване на договор за наем на основание § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (ДВ бр. 101/2004 г.), по преписка № 94-З-16/2005 г.


Решение № 311 от 27.04.2006 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се в район “Младост”, представляващи част от УПИ І, кв. 7, отреден за класно училище и част от УПИ ІV, кв. 7, отреден за озеленяване, съгласно ЗРП на “Младост – 3”, за разполагане на детски развлекателен комплекс.


Решение № 312 от 27.04.2006 година

За продължаване на договор за наем на имот (частна общинска собственост) – Зала “София” – метростанция 9, находящ се в гр. София, Столична община – район “Триадица”, кв. 369, УПИ /пар/ І, м. “Околно пространство на НДК”, в пешеходен подлез на НДК.


Решение № 313 от 27.04.2006 година

За предоставяне под наем на помещение – частна общинска собственост, находящо се в сградата на бул. “Васил Левски № 111 – партер, с вход от ул. “Екзарх Йосиф”, на “ЗОНТАКС” – ООД – Частно немско училище “Ерих Кестнер” за осъществяване на учебни цели.


Решение № 314 от 27.04.2006 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем по предложение на кмета на район “Средец” на помещения – публична общинска собственост, находящи се в училищата на територията на район “Средец”, за осъществяване на ученическо столово хранене и педагогическа дейност.


Решение № 315 от 27.04.2006 година

За провеждане на конкурс за изграждане на оранжериен комплекс върху общински имот с пл. № 038015, местност “Турската”, с. Иваняне, при спазване процедурата на чл. 86-88 от НРПУРОИ, и сключване на договор за отдаване под наем на имота за срок от 10 години.


Решение № 316 от 27.04.2006 година

За отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост с площ от 80.00 кв. м., находящо се в сутерена на административната сграда на район “Банкя” – АОС № 11/29.11.1996 г.


Решение № 317 от 27.04.2006 година

За искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, магазини, ГТП, автосервиз, автомивка и офиси в урегулиран поземлен имот VІІІ-506, кв. 1, НПЗ “Изток”, м. “Къро”.


Решение № 318 от 27.04.2006 година

За искане за виза за временен строеж – автомивка с обслужваща сграда в УПИ І-266, кв. 86, м. “Горубляне”.


Решение № 319 от 27.04.2006 година

За искане за виза за преместваем обект – автомивка с обслужваща сграда в ПИ 1076, к. л. 683, 701, м. “Симеоново-север”.


Решение № 320 от 27.04.2006 година

За искане за устройствена процедура за обект – Търговски комплекс с бензиностанция и газостанция в урегулиран поземлен имот ІІ-1431, кв. 14, м. бул. “Ал. Малинов”.