Решение № 662 от 27.07.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд в размер на 500 000 лева на ремонтно-строителни работи по изграждане и възстановяване на гробищни паркове на територията на Столичната община по приложен титулен списък.

Заповеди на кмета на Столична община № № РД-56-1665/24.10.2006 г.; РД-56-1666/24.10.2006 г.; РД-56-1668/24.10.2006 г.


Решение № 663 от 27.07.2006 година

За актуализация на маршрутните транспортни схеми на допълнителни маршрутни линии (ДМЛ) от транспортната схема на Столичната община.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно, по т.т. 1, 2 и 3 в часта, касаеща ДМЛ № 46 и ДМЛ № 11


Решение № 664 от 27.07.2006 година

За прилагане на Постановление № 168 от 07.07.2006 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности.

Приложение към решението


Решение № 665 от 27.07.2006 година

За промяна на бюджета на Столичната община.


Решение № 666 от 27.07.2006 година

За преразпределение на кредити за заплати и осигурителни вноски между делегираните от държавата дейности във функция “Образование”.


Решение № 667 от 27.07.2006 година

За повишаване бюджета на Столичната община за 2006 г.


Решение № 668 от 27.07.2006 година

За продажба на сграда, изградена в имот с планоснимачен № 235, заедно с правото на строеж върху УПИ V-235,общ., кв. 312д, м. “Красно село – Плавателен канал”, на собственика на урегулиран поземлен имот – “ДЖИ КЕЙ КОМЕРС” ООД (преписка № 08-02-132/2004 г.).


Решение № 669 от 27.07.2006 година

За отмяна на Решение № 258 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 670 от 27.07.2006 година

За конкретизиране на задачите на представителите на Столичната община в извънредното Общо събрание на “Общинска банка” АД, насрочено за 30.08.2006 г.


Решение № 671 от 27.07.2006 година

За целите на разширяване на териториалния обхват на лицензионната дейност на “Топлофикация-София” АД.


Решение № 672 от 27.07.2006 година

За определяне на представител на Столичната община в Общото събрание на “Общинска застрахователна компания” АД и даване мандат на представителя на Столичната община и представителите на “Софийски имоти” ЕАД и “Паркинги и гаражи” ЕАД в Общото събрание на дружеството, което ще се проведе на 02.08.2006 г. от 14,00 часа в сградата на адреса на управление на дружеството на ул. “Св. София” № 7, ет. 6, Заседателна зала.


Решение № 673 от 27.07.2006 година

За продажба на активи на “Софийски имоти” ЕАД чрез търг.


Решение № 674 от 27.07.2006 година

За откриване на производство по отчуждаване по реда и условията на ЗОС на реална част от поземлен имот № 344 – частна собственост на физическо лице, кв. 48, засягаща се от изграждането на обект – улица от о.т. 150а до о.т. 150б, свързваща кв. 41 и кв. 48 по плана на м. “Симеоново”, гр. София.


Решение № 675 от 27.07.2006 година

За откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти №№ 320, 302, 559, 1338, 305, 301, 113а, 113б, 337, 303, 304, 577, 544, 543, 752, 753, 754, 755, 696, 334, 335, 691, 635, 692, 436, 1237, 329, 1010, 336, 333, 338 – всички частна собственост, разположени в м. “Манастирски ливади – изток”, засягащи се от обект “Десен Перловски колектор”, по реда и условията на Глава ІІІ от ЗОС.


Решение № 676 от 27.07.2006 година

За реализация на проект, съвместно изпълнение, за изграждане на инсталация за оползотворяване на сметищния газ от депото за ТБО в кв. Суходол.


Решение № 677 от 27.07.2006 година

За одобряване на годишните финансови отчети за 2005 година на общинските дружества и фирми в ликвидация.


Решение № 678 от 27.07.2006 година

За одобряване на годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2005 г. и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на надзорните и управителните съвети и съветите на директорите.


Решение № 679 от 27.07.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 и т. 5 от НРПУРОИ на правото на собственост върху общински УПИ ХХ общ. от кв. 5 и УПИ ІV-559 от кв. 2, м. “Витоша ВЕЦ Симеоново”, срещу равностойни жилища.

Заповед на кмета на Столична община № РД-562-304/21.12.2006 г.
Договор за замяна № РД-562-327/28.12.2006 г.


Решение № 680 от 27.07.2006 година

За разпределение на печалбата от търговските дружества с общинско имущество след данъчното облагане за финансовата 2005 година и отчисляване на дивидент за Столичната община.


Решение № 681 от 27.07.2006 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.