Решение № 462 от 15.06.2006 година

За кандидатстване на район "Кремиковци" чрез Столична община с проект по програма "ФАР" - BG 2005/017-353.10.22 "Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобряване на свързаната с него инфраструктура".


Решение № 463 от 22.06.2006 година

За изменение на т. 2 от Решение № 2 по Протокол № 44/30.10.2002 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 464 от 22.06.2006 година

За изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 508 по Протокол № 54/28.07.2005 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 465 от 22.06.2006 година

За допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община.


Решение № 466 от 22.06.2006 година

За изменение и допълнение на т. 1.2 от Решение № 289 от 27.04.2006 г. на Столичния общински съвет за финансиране със средства от СОПФ реализацията на пилотен проект за подобряване административното обслужване на населението на гр. София.


Решение № 467 от 22.06.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ основния ремонт на Столичния куклен театър на ул. “Гурко” № 14.


Решение № 468 от 22.06.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ изграждането на пристройка към 77-мо основно училище в район “Люлин” – кв. Филиповци.


Решение № 469 от 22.06.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ корекцията на река Слатинска в участъка от ул. “Ив. Селимински” до ареала на ЖП линията София-Пловдив.


Решение № 470 от 22.06.2006 година

За  изменение и допълнение на Решение № 366 на СОС по Протокол №  79 от 25.05.2006 г. за финансиране със средства от СОПФ реализацията на Програма “Интегрирано обучение на деца с увреждания в масови училища – “Заедно на училище” през 2006 г.


Решение № 471 от 22.06.2006 година

За  даване съгласие за закупуване на годишен абонамент на списание “Столична община”.


Решение № 472 от 22.06.2006 година

За  процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване на кв. 101, УПИ ІІІ-244, м. ЖК “Овча купел-1”.


Решение № 473 от 22.06.2006 година

За търг за продажба на урегулиран поземлен имот ХІV-8, кв. 179, м. “Зона Б-4а - Западно направление” – район “Възраждане”, по преписка на Столичната община вх. № 26-00-819/17.05.2005 г.


Решение № 474 от 22.06.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план на основание § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за УПИ ІІ-2186 от кв. 6М, местност в. з. “Бистрица - Манастира”, по преписка № 08-23-4/2006 г.


Решение № 475 от 22.06.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, на основание § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за УПИ ХІV-624 от кв. 24, местност кв. “Бояна” по плана на гр. София, по преписка № 08-17-254/2005 г.


Решение № 476 от 22.06.2006 година

За  процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка № 08-21-66/2006 г.


Решение № 477 от 22.06.2006 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот VІІ-241, 318А от квартал № 186А, местност ЖК “Гърдова глава” по плана на град София, находящ се в град София, район “Витоша”, собственост на “ГЕО ПЕТ – М” АД, по преписка вх. № 26-00-1907/05 г./2006 г.


Решение № 478 от 22.06.2006 година

За  процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за квартал 11, местност “Военна рампа - запад” – район “Надежда”.


Решение № 479 от 22.06.2006 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот І-20, целия с площ 800 кв. м. от квартал № 08 по плана на село Мировяне, находящ се в град София, район “Нови Искър”, село Мировяне, собственост на Райна Стоянова Георгиева, Гюла Димитрова Василева, Гинка Владимирова Арсова, Райна Владимирова Георгиева, Ексена Лозанова Василева, Костадинка Василева Аначкова, Георги Василев Георгиева, Йордан Костадинов Цветанов, Цветанка Костадинова Илиева, Станка Иванова Тодорова, Методи Георгиев Вучев, Тодор Апостолов Пижов, Игнат Крумов Кръстанов, Еленка Стоянова Вучева, Стоян Цветанов Вучев и Виолета Цветанова Стоянова, по преписка вх. № 08-21-147/04 г./2006 г. на СО.

Договор за продажба № РД-561-740/05.12.2006 г.


Решение № 480 от 22.06.2006 година

За учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху урегулиран поземлен имот ХІІІ-за магазин и трафопост, кв. 70, м. “Разсадника-Коньовица”.

Договор за учредяване право на строеж № РД-564-169/27.12.2006 г.


Решение № 481 от 22.06.2006 година

За учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трансформаторен пост върху част от урегулиран поземлен имот І, кв. 24, м. в. з. “Горна баня”.