Решение № 421 от 08.06.2006 година

За удължаване на срока на договорите за извършване на ученическо столово хранене за стола и бюфета на 11 ОУ, стола на 105 СОУ и бюфета на 119 СОУ на територията на район “Изгрев”.


Решение № 422 от 08.06.2006 година

За откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на търговски дружества, включени в ГОПРП за 2006 г.


Решение № 423 от 08.06.2006 година

За процедура по § 6 във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ ІІ-719, кв. 45, м. кв. „Модерно предградие”.


Решение № 424 от 08.06.2006 година

За процедура по параграф 8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІ-470, кв. 88, м. “Овча купел”.


Решение № 425 от 08.06.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план /ПУП/ на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ІІІ-1121, квартал № 15, м. “Кръстова вада”, район “Триадица”.


Решение № 426 от 08.06.2006 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ІХ-383 в кв. 8 по плана на с. Доброславци, чрез продажба.


Решение № 427 от 08.06.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот VІІІ-737 от квартал № 26 по плана на кв. Ботунец, район “Кремиковци”.


Решение № 428 от 08.06.2006 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на урегулиран поземлен имот V, кв. 8, кв. Сеславци, чрез изкупуване.


Решение № 429 от 08.06.2006 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот VІ-2393, целия с площ 1 173 кв. м. от квартал № 11, местност ЖК “Младост-2” по плана на град София, находящ се в град София, район “Младост”, ЖК “Младост-2”, собственост на Давид Асенов Гунделов и съпругата му Елена Илинична Гунделова, по преписка вх. № 94-Д-194 /05 г./2006 г. на Столичната община.


Решение № 430 от 08.06.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІ-344, кв. 106, м. “Овча купел”.


Решение № 431 от 08.06.2006 година

За търг за продажба на урегулиран поземлен имот Х-230, кв. 25, м. с. Бусманци – район “Искър”, по преписка на Столичната община с вх. № 08-14-176/2005 г.


Решение № 432 от 08.06.2006 година

За ликвидиране на съсобственост чрез замяна на недвижим имот – общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на Борислав Георгиев Първановски и Евгени Илиев Стамов.

Договор за замяна № РД-562-261/04.12.2006 г.


Решение № 433 от 08.06.2006 година

За замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град София – район “Връбница”, на ул. “Бели Дунав”, представляващи поземлени имоти – ПИ с пл. №№ 1686, 1687, 1688 с обща площ от 1116 кв. м., от квартал 67а по плана на местност “бул. Станке Димитров” (ЖК “Надежда-V-та част”), район “Връбница”, срещу жилищни имоти – собственост на Станимир Ангелов Жарков, по преписка № 08-20-119/2005 г.


Решение № 434 от 08.06.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА от кмета на СО на Решение № 343 по Протокол № 77 от 11.05.2006 г. на СОС.


Решение № 435 от 08.06.2006 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – “Детска площадка и кът за отдих”, представляващ част от УПИ 1, квартал 4, местност “Изток – изток” по плана на гр. София.


Решение № 436 от 08.06.2006 година

За определяне предназначението на общинско резервно жилище, по преписка № 9301-271/2006 г.


Решение № 437 от 08.06.2006 година

За разкриване на 80 броя допълнителни яслени места в самостоятелните детски ясли, функциониращи на територията на гр. София.


Решение № 438 от 08.06.2006 година

За предоставяне безвъзмездно за ползване на имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. “Сливница” № 212, вх. Г, партер, на “Превантивно-информационен център по проблеми на наркоманиите” – София.


Решение № 439 от 08.06.2006 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещения на първия етаж в сградата на 136 ОУ, бул. “Димитър Петков” № 116, район “Възраждане”, на Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език “Михай Еминеску”.


Решение № 440 от 08.06.2006 година

За продължаване на договор за наем на ЧСОУ “Орфей” в ЦДГ № 128, район “Красна поляна”.

Анекс към договор за отдаване под наем № РД 566-3/16.01.2007 г.