Решение № 1042 от 18.12.2006 година

За вземане на решение за продажба на акционерното участие на “Софийски имоти” ЕАД и “Паркинги и гаражи” ЕАД в капитала на “Общинска застрахователна компания” АД, откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на акционерното участие на “Софийски имоти” ЕАД и “Паркинги и гаражи” ЕАД в капитала на “Общинска застрахователна компания” АД.


Решение № 1043 от 18.12.2006 година

За персонални промени в Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация.


Решение № 1044 от 18.12.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 1045 от 18.12.2006 година

За финансиране на 20 % в размер на 30 000 лв. от Количествено-стойностната сметка, която възлиза на 150 000 лв., за извършване на строително-ремонтни дейности на 179 ОУ – с. Доброславци.


Решение № 1046 от 18.12.2006 година

За съфинансиране на проект „Красива България” в 146 ОУ „Патриарх Евтимий”, с. Волуяк, район „Връбница”, в размер на 29 993,38 лева – 20 % от общата стойност за извършване на подмяна на дървена дограма с PVC и топлоизолация на фасадата.


Решение № 1047 от 18.12.2006 година

За съфинансиране на проект „Саво Дуняс” на Народно читалище „Ромска звезда/Романи черхен”.


Решение № 1048 от 18.12.2006 година

За финансова подкрепа на Фондация „Национална опера и балет” и Народен театър „Иван Вазов” за организирането на концерт с участието на звездите на българското оперно и балетно изкуство на 31.12.2006 г.


Решение № 1049 от 18.12.2006 година

За финансиране издаването на книгата „Изживяна доблест”.


Решение № 1050 от 18.12.2006 година

За изваждане от капитала на „Озеленяване” ЕАД на едноетажна масивна сграда – база ул. „Победа” № 3.


Решение № 1051 от 18.12.2006 година

За даване съгласие за сключване на наемен договор между „Софинвест” ЕООД и Столичната община.


Решение № 1052 от 18.12.2006 година

За допълване на Решение № 831/26.10.2006 г. и Решение № 890/09.11.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 1053 от 18.12.2006 година

За промени в Устава на “Столичен медицински холдинг” ЕАД.


Решение № 1054 от 18.12.2006 година

За определяне на представител на Столичната община в Общото събрание на “БКС – Средец” АД.


Решение № 1055 от 18.12.2006 година

За замяна на застроен общински имот, находящ се в град София, район “Възраждане”, улица “Чипровци” № 12, срещу жилищни имоти, собственост на Стефан Ангелов Рядков.


Решение № 1056 от 18.12.2006 година

За замяна на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в район “Красно село”, срещу жилищни имоти – собственост на “АТИЛА 2002” ООД.

Договор за замяна


Решение № 1057 от 18.12.2006 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІІ-1325, отреден за обществено обслужване, квартал 27, местност “Ломско шосе” – по плана на град София, район “Връбница” срещу жилищни имоти – собственост на граждани.


Решение № 1058 от 18.12.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на недвижим имот, съставляващ УПИ ІІ, от квартал 14, местност ЖК “Младост -3”, район “Младост” за жилища – собственост на фирма ЕТ “ВИТО - Н. Гергова, Л. Люцканов и Ян. Алеков”.


Решение № 1059 от 18.12.2006 година

За отмяна на Решение № 488 по Протокол № 82, т. 28/22.06.2006 г. на Столичния общински съвет и замяна на жилище на четвърти етаж във вход “Г” на жилищната сграда на бул. “Г. С. Раковски” № 145, срещу жилище – собственост на граждани.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 1060 от 18.12.2006 година

За замяна на жилище – частна общинска собственост – апартамент № 9, на шести етаж, вход А, в жилищната сграда на ул. “Трапезица” № 4, срещу жилище – собственост на граждани.


Решение № 1061 от 18.12.2006 година

За замяна на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Студентски”, представляващ УПИ І - за коо, с площ 417,00 кв.м., кв. 70А, м. „Студентски град”, срещу поземлени имоти с планоснимачни №№ 3038, с площ 186,00 кв.м. и 3039, с площ 231,00 кв.м., попадащи в улица и УПИ ІІІ - за озеленяване и УПИ ІІ - за спорт.