Решение № 81 от 09.02.2006 година

За утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2005 г.


Решение № 82 от 09.02.2006 година

За изменение и допълнение на Решение № 341 по Протокол №29 от 14.10.2004 г. на Столичния общински съвет относно увеличаване на капитала на „СКГТ – Трансремонтстрой” ЕАД с непарична вноска.


Решение № 83 от 09.02.2006 година

За замяна на правото на собственост върху незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул.”Ал. Македонски” № 4, представляващ УПИ III-791 с площ 260.43 кв. м. от кв. 1032 по плана на гр. София,  м. ”Бул. България и Хиподрума”, срещу равностойни жилищни имоти, собственост на „Таброс” ЕООД.


Решение № 84 от 09.02.2006 година

За замяна на право на собственост върху недвижим имот – общинска собственост, срещу нежилищен имот, собственост на ЕТ „Метал Илиев – Илия Илиев”.


Решение № 85 от 09.02.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Сердика” ул. ”Яворова чука” № 12, представляващ ПИ с пл. № 18 от квартал 39 по плана на град София, местност ”ГГЦ Зона В-17”, с площ от 300 кв. м., срещу жилища – собственост на граждани.

Договор РД-562-16 от 27.02.2009 г.


Решение № 86 от 09.02.2006 година

За отмяна на Решение №75 по Протокол №39, точка 10 от 10.02.2005 г. на Столичния общински съвет и процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за урегулиран поземлен имот II-467, 469, 473, 609 от квартал № 12, по плана на с. Доброславци, район „Нови Искър”.


Решение № 87 от 09.02.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ VIII-24, 25, общ., квартал 299, местност бул.”Цар Борис III”, район „Красно село” - по пазарни цени, по преписка № 94-01-180/04 г.


Решение № 88 от 09.02.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имот, находящ се на бул. ”Пиротски” № 126-130, район „Възраждане”.


Решение № 89 от 09.02.2006 година

За продажба на поземлен имот № 13, част от УПИ VІ-13,14, кв. 225, местност „Западно направление”, собственост на „Софийски имоти” ЕАД, на собственика на имот пл. № 14 – Димитър Велков Димитров.


Решение № 90 от 09.02.2006 година

За отмяна на Решение №399 по Протокол № 30 от 28.10.2004 г. и обявяване на търг за продажба на незастроено дворно място -УПИ IV от кв. 4, м. ”Люлин – Център”.


Решение № 91 от 09.02.2006 година

За търг за продажба на незавършен жилищен блок № 3, попадащ в УПИ I от кв. 2, м. ж.к. ”Левски – Зона В”, по преписка на Столичната община с вх. № 08-06-198/2004 г.


Решение № 92 от 09.02.2006 година

За отмяна на Решение № 134 на Столичния общински съвет от 02.03.2005 г. по Протокол № 41, т. 26.


Решение № 93 от 09.02.2006 година

За промяна статута на общински имот на бул.”Сливница” № 212, вх. Г, ет. I (партер) - от публична в частна общинска собственост.


Решение № 94 от 09.02.2006 година

За прогласяване на придобивна давност в полза на Столичната община върху имоти, находящи се на ул. „Веслец” № 47, ул. „Веслец” № 56 и ул. „Екзарх Йосиф” № 73, в гр. София, район "Оборище".


Решение № 95 от 09.02.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от кмета на Столичната община на Решение № 8 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 96 от 09.02.2006 година

За молби с вх. №№ 1124-00-76/18.07.2005 г.; 1194-Д-25/14.07.2005 г.; 1194-Е-40/02.09.2005 г.; 1194-М-55/07.09.2005 г.; 1194-З-06/15.07.2005 г.; 1194-Т-01/13.01.2006 г.; 1194-С-48/12.09.2005 г.; 1194-С-61/14.10.2005 г. за отчисляване на жилища от оборотния фонд на Столичната община с цел промяна на предназначението им.


Решение № 97 от 09.02.2006 година

За удостояване с „Почетен знак на Столична община” Николай Йосифов Петров - "Мистер Корли".


Решение № 98 от 09.02.2006 година

За наименуване на улици в с. Казичане с имената ул. „Серафим Стоев”, ул. „Емил Димитров”, ул. „Владимир Висоцки”, ул. „24-ти май”, ул. „3-ти март” и ул. „Георги Парцалев”.


Решение № 99 от 09.02.2006 година

За наименуване на улица с името „Арарат”.


Решение № 100 от 09.02.2006 година

За наименуване на улица с името „Акад. Иван Буреш”.