Решение № 642 от 27.07.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ ІV-456, СО, кв. 2, местност “Детски град” по плана на с. Панчарево.


Решение № 643 от 27.07.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ ХІІ-459, СО, УПИ ХІ-459, СО, УПИ ХІІІ-459, СО и УПИ ХІV-459, 399, кв.2, местност “Детски град” по плана на с. Панчарево.


Решение № 644 от 27.07.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ VІ-1662 от квартал 1, м. “Ботаническа градина”, находящ се в град София, район “Витоша”, по преписка № 94-Л-110/2006 г.


Решение № 645 от 27.07.2006 година

За търг за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ ХІІІ с площ от 500 кв. м., кв. 51, м. “Княжево - І част”, район “Витоша”, по преписка № 08-17-237/2005 г.


Решение № 646 от 27.07.2006 година

За прекратяване на съсобственост (по преписка № 94-01-67/2003 г. и № 08-10-172/2000 г.) в два имота, находящи се в гр. София, ул. “Траянова врата” № 67 и 69.


Решение № 647 от 27.07.2006 година

За продължаване срока на договора за наем на обект частна общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, м. “Зона за отдих”, част от УПИ VІІ, за плажно-атракционен комплекс, кв. 56 с площ от 3200 кв. м., с наемател “Максима-97” ЕОД, представлявано от Георги М. Мазганов – управител.


Решение № 648 от 27.07.2006 година

За конкурс за отдаване под наем на помещение в сградата на 55-то СОУ “Петко Каравелов” в район “Студентски” за откриване на книжарница за детска и учебна литература в голямата сграда  на І-ви етаж, централен коридор, с площ 17 кв. м.


Решение № 649 от 27.07.2006 година

За отмяна на Решение № 309 по Протокол № 76 от 27.04.2006 г. на Столичния общински съвет и предоставяне на АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ за безвъзмездно ползване за срок от 5 години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. “Кн. Мария Луиза” № 21.


Решение № 650 от 27.07.2006 година

За отмяна на Решение № 17 по Протокол № 42 от 09.10.2002 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 651 от 27.07.2006 година

За сключване на наемен договор с наемател, разположил преместваеми съоръжения по утвърдена от главния архитект на София схема върху терен публична общинска собственост, до окончателното приемане от СОС на обща схема за разполагане на временни обекти на площада пред Народния театър “Иван Вазов”.


Решение № 652 от 27.07.2006 година

За разкриване на Кризисен център за деца – жертви на трафик, в с. Пасарел в сградата на ЦДГ № 182.


Решение № 653 от 27.07.2006 година

За предоставяне на сграда на фондация „Български център за джендър изследвания” за изграждане и разкриване на Кризисен център за подслон и мултидисциплинарна помощ на пострадали от домашно насилие.

Заповед на кмета на Столична община № РД-46-1/22.01.2007 г.


Решение № 654 от 27.07.2006 година

За предоставяне управлението на имот – публична общинска собственост – “Склад за медицинско имущество” в с. Елешница, Софийска област, от ІV Многопрофилна болница за активно лечение на Дирекция “Здравеопазване” – Столична община.


Решение № 655 от 27.07.2006 година

За продължаване договор за наем на част от имот – публична общинска собственост на първи и втори етаж в ОДЗ № 34, ЖК “Дианабад”, район “Изгрев”.


Решение № 656 от 27.07.2006 година

За промяна на щатната численост на район “Триадица”.


Решение № 657 от 27.07.2006 година

За създаване на Програма за развитието на северните територии – централна част І етап.


Решение № 658 от 27.07.2006 година

За реализация на проект “Зона за отдих и познание “Искър”.


Решение № 659 от 27.07.2006 година

За наименуване на безименна улица в район “Искър” с името “Хайделберг.


Решение № 660 от 27.07.2006 година

За наименуване на улици в район „Витоша”.


Решение № 661 от 27.07.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд възстановяването паркова мебел и съоръжения в детски площадки в районите на столицата за 700 000 лв. По точка 7 от Решение № 366 по Протокол № 79/25.05.2006 г. на Столичния общински съвет.