Решение № 562 от 13.07.2006 година

За отдаване под наем чрез конкурс на двуетажна сграда – публична общинска собственост, с обща застроена площ 952 кв. м. и 2640 кв. м. двор, съставляваща филиал на 100 Основно училище, район “Сердика”.


Решение № 563 от 13.07.2006 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи ученически столове, бюфети, книжарници, зали за общофизическа подготовка и свободни помещения с предназначение за образователна дейност в сградите на общинските училища на територията на район “Младост”.


Решение № 564 от 13.07.2006 година

За молба вх. № 1194-Д-21/16.05.2006 г. от Добрена Николова Пенева и Нели Дарвинова Стефанова за обезщетяване при условията на § 9, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 103, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (отм.) с тристайно жилище от оборотния фонд на Столична община.

Заповед на кмета на Столична община № РД-41-36/18.09.2006 г.


Решение № 565 от 13.07.2006 година

За преструктуриране на Дом за възрастни  с умствена изостаналост с. Подгумер в Дом за възрастни  с психични разстройства с. Подгумер и Дом за възрастни  с умствена изостаналост с. Подгумер.


Решение № 566 от 13.07.2006 година

За създаване на Дневен център за интеграция и социална рехабилитация на лица с проблеми от аутистичния спектър, находящ се в гр. София, район “Възраждане”, бул. “Ал. Стамболийски” № 168, вх. А, в делегирана от държавата дейност.


Решение № 567 от 13.07.2006 година

За изменение на Решение № 98 по Протокол № 42 от 09.10.2002 г. на СОС и отмяна на Решение № 4 по Протокол № 44 от 30.10.2002 г. на СОС.


Решение № 568 от 13.07.2006 година

За отмяна на Решение № 80 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 569 от 13.07.2006 година

За одобряване на Демонстрационен пилотен проект “Анализ и оценка на зелената система на район “Младост” на база спътникови снимки с много висока разделителна способност”.


Решение № 570 от 13.07.2006 година

За именуване на жилищен комплекс в район “Лозенец”.


Решение № 571 от 13.07.2006 година

За наименуване на безименна улица в район “Изгрев” с името ул. “Проф. Константин Чилов”.


Решение № 572 от 13.07.2006 година

За наименуване на улица в район “Витоша” с името ул. “Професор Стойко Стойков”.


Решение № 573 от 13.07.2006 година

За наименуване на улици в район “Витоша”.


Решение № 574 от 13.07.2006 година

За поставяне на бюст-паметник на Тарас Шевченко.


Решение № 575 от 13.07.2006 година

За поставяне на паметна плоча.


Решение № 576 от 20.07.2006 година

За изменение и допълнение на “Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”.


Решение № 577 от 20.07.2006 година

За изменение в Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси от Столична община.


Решение № 578 от 20.07.2006 година

За допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община.


Решение № 579 от 20.07.2006 година

За резултатите от работата на Комисията по преговорите за промяна в Договора за Концесия на Столичната В и К система.


Решение № 580 от 20.07.2006 година

За Становище по тригодишния бизнес-план на „Софийска вода” АД.


Решение № 581 от 20.07.2006 година

За изменение на точки 3, 4 и 5 от Решение № 68 по Протокол № 20/22.01.2001 г. на СОС само за част от имот пл. № 1044, м. “Модерно предградие”, посочен в т. 2 от решението.