Решение № 241 от 13.04.2006 година

За търг за продажба на незастроено дворно място – УПИ ХVІ общ., кв. 46, м. “с. Мрамор”, по преписка на Столичната община вх. № 08-20-108/2005 г.


Решение № 242 от 13.04.2006 година

За търг за продажба на незастроено дворно място – УПИ І общ., кв. 46, м. “с. Мрамор”, по преписка на Столичната община вх. № 08-20-109/2005 г.


Решение № 243 от 13.04.2006 година

За урегулиран поземлен имот ХVІІ общ., кв. 36, м. “Хиподрума”,  с площ 338 кв. м., район “Красно село” – по преписка на Столичната община вх. № 08-02-9/2005 г.


Решение № 244 от 13.04.2006 година

За учредяване на възмездно право на строеж за допълващо застрояване – четири броя гаражни клетки със застроена площ 69.60 кв. м., в УПИ Х-6, кв. 343, м. “Буката”, район “Красно село”, по плана на гр. София.


Решение № 245 от 13.04.2006 година

За учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху урегулиран поземлен имот ІІІ, кв. 290, м. “Красно село – Плавателен канал”.

Заповед на кмета на Столична община № РД-564-135/09.11.2006 г.
Договор за учредяване право на строеж № РД-564-173/28.12.2006 г.


Решение № 246 от 13.04.2006 година

За учредяване право на пристрояване и надстрояване за 653 кв. м. и за сутерен с площ от 149 кв. м. на фондация “Светлина на Балканите” върху общински недвижим имот – УПИ І (първи), от квартал 12, местност ЖК “Западен парк”, район “Красна поляна”.


Решение № 247 от 13.04.2006 година

За  продажба на трафопост, находящ се в м. “Русия”, в.з. с. Войняговци, район “Нови Искър”.


Решение № 248 от 13.04.2006 година

За приемане на Програма за трайно решаване на проблема за намаляване популацията на бездомни животни на територията на Столична община, предложена от Сдружение “Германо-Българска помощ за животните” и учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години частна общинска собственост.


Решение № 249 от 13.04.2006 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Банкя, ул. “Княз Борис” № 1.

Заповед на кмета на Столична община № РД-09-1085/25.10.2006 г.


Решение № 250 от 13.04.2006 година

За отдаване под наем на общински терен за временно ползване като спомагателна площадка за строителство от “Бизнес Парк София” ЕООД.


Решение № 251 от 13.04.2006 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти (части от обекти) - публична общинска собственост.


Решение № 252 от 13.04.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от кмета на Столичната община на Решение № 141 по Протокол № 73 от 09.03.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 253 от 13.04.2006 година

За откриване производство по отчуждаване на реална част от терен, явяваща се разлика между УПИ ІІ, кв. 3 по план за регулация на м. “Дианабад”, одобрен със заповед № РД-50-09-56/1989 г. на главния архитект на София и УПИ ІІ, кв. 3 по ИПР, одобрено с Решение № 453/30.06.2005 г. на СОС; реална част от терен, явяваща се разлика между УПИ ІІІ, кв. 7 по план за регулация на м. “Дианабад”, одобрен със заповед № РД-50-09-56/1989 г. на главния архитект на София и УПИ ІІІ, кв. 7 по ИПР, одобрено с Решение № 453/30.06.2005 г. на СОС и реална част от ПИ № 2320 и ПИ № 1700, кв. 46а, м. “Младост – 1”, засягащи се от изграждането на Метростанция 11 – етап от “Трасе на І-ви метродиаметър” по реда и условията на ЗОС.


Решение № 254 от 13.04.2006 година

За утвърждаване на доклад на Велизар Стоилов – заместник-кмет на Столичната община, относно отправяне на предложение до Японската банка за международно сътрудничество (ЯБМС) за използване на част от средствата за непредвидени разходи по договора за заем за разширение на метрото в гр. София, сключен на 06.02.2002 г., за финансиране на разкриването на археологическите находки около станция 7, както и за допълнително финансиране на дейностите на консултанта (инженера) по проекта – Падеко-ПиСиАй.


Решение № 255 от 13.04.2006 година

За приемане избрания вариант на трасето на метрото до ЖК “Дружба” и летище “София”.


Решение № 256 от 13.04.2006 година

За приключване ликвидацията на “Медико-техническа лаборатория ХХІV - София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 257 от 13.04.2006 година

За отмяна на Решение № 34 по Протокол № 38/27.01.2005 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 258 от 13.04.2006 година

За изменение на Решение № 583 по Протокол № 35/16.12.2004 г., поради допусната явна фактическа грешка.


Решение № 259 от 13.04.2006 година

За предложение за отпускане на четири персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 260 от 13.04.2006 година

За утвърждаване на нова средна месечна брутна работна заплата на едно лице в заведенията за социални услуги – делегирани от държавата дейности – функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.