Решение № 201 от 13.04.2006 година

За приемане на безвъзмездно управление на Резерват за градинско парково изкуство, включващ: Парк “Борисова градина” и Дендрариум – изключителна държавна собственост.


Решение № 202 от 13.04.2006 година

За допълнително фактурирани разходи за 2005 година.


Решение № 203 от 13.04.2006 година

За приемане на заключителния доклад на Временната комисия за анализ и проверка на общинска фирма “Лозана” ЕАД.


Решение № 204 от 13.04.2006 година

За даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ДМА, включен в капитала на “Лозана” ЕАД.


Решение № 205 от 13.04.2006 година

За промяна в състава на Съвета на директорите на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД.


Решение № 206 от 13.04.2006 година

За изпълнение на Решение № 133 от 02.03.2006 г. на Столичния общински съвет – т.т. 8, 9 и 10.


Решение № 207 от 13.04.2006 година

За ликвидиране на съсобственост чрез реална делба на УПИ ХІ-605 и УПИ ХІІ-606, кв. 9б, местност “Овча купел” по плана на гр. София между СО от една страна и от друга Виктория Здравкова Стоянова и Радослава Здравкова Минчева.


Решение № 208 от 13.04.2006 година

За процедура за прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот VІ – за КОО от квартал № 152, м. “Студентски град”, район “Студентски”.


Решение № 209 от 13.04.2006 година

За ликвидиране на съсобственост чрез продажба на поземлен имот № 743, част от УПИ ІV-742, 743, м. НПЗ ”Орион и съседни жилищни територии – част Север” – общинска собственост.


Решение № 210 от 13.04.2006 година

За прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот ХІ-1, кв. 91, м. “ГГЦ – Зона В-15 – Предгаров площад”, чрез изкупуване на общинската ½ идеална част от съсобствениците – Екатерина Христова Колева и Никола Христов Нощев.


Решение № 211 от 13.04.2006 година

За прекратяване на съсобственост в УПИ VІ-591, кв. 9 по плана на с. Мировяне, район “Нови Искър”, и доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване на основание § 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ.


Решение № 212 от 13.04.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план и прекратяване на съсобственост чрез продажба на два поземлени имота, частна общинска собственост, включени в УПИ ХХІХ-1214, общ. от кв. 42 по плана на гр. София, м. “Овча купел”.


Решение № 213 от 13.04.2006 година

За прекратяване на съсобственост, възникнала по силата на влязъл в сила план за регулация и застрояване за УПИ V-170, 599, 600, 602, квартал 18, местност “в.з. “Бункера - разширението”, район “Панчарево”.


Решение № 214 от 13.04.2006 година

За ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ ІХ-1362, кв. 288В, местност “бул. България – Мотописта”, от съсобственика ЕТ “ТЕМА – ПЕНЧО МАНАСИЕВ”.


Решение № 215 от 13.04.2006 година

За ликвидиране на съсобственост чрез реална делба на УПИ ХІV-63 и УПИ ХV-63, кв. 117б, местност “кв. Горна баня” по плана на гр. София, между СО и Огнян Ангелов Лазаров.


Решение № 216 от 13.04.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 4 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град София – район “Връбница”, на ул. “Тричко Велев” № 29, съставляващ ПИ 118 от квартал 25 по плана на местност “бул. “Станке Димитров”, одобрен със заповед № 348/09.08.1976 г., срещу поземлени имоти – собственост на Даринка Кирилова Петрова (преписка № 08-20-152/2005 г.).


Решение № 217 от 13.04.2006 година

За замяна на общински недвижим имот, находящ се в град София, район “Подуяне”, м. “Суха река – запад”,  кв. 12-А, представляващ УПИ ІV – общ. с площ на имота 2030 кв. м., срещу жилища, частна собственост,  по преписка № 08-06-164/2005 г.


Решение № 218 от 13.04.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от кмета на Столичната община на Решение № 146 по Протокол № 73 от 09.03.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 219 от 13.04.2006 година

За замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се в гр. София, ЖК “Люлин” 8 м. р., бл. 808, вх. А, ет. 7, ап. 18, по преписка № 94-Р-100/2005 г.


Решение № 220 от 13.04.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на плана за регулация за урегулирани поземлени имоти от квартал № 15, местност ЖК “Левски – В” по плана на град София, по преписка вх. № 08-06-66/05 г./2006 г. на Столичната община.