Решение № 281 от 27.04.2006 година

За приемане на Стратегия за развитие на Столичната община като туристическа дестинация – “София – столица и туристическа дестинация”.


Решение № 282 от 27.04.2006 година

За преминаването на столичните общински театри във второстепенен разпоредител с “делегиран бюджет”.


Решение № 283 от 27.04.2006 година

За утвърждаване на система от критерии за определяне на размера на средните брутни заплати по райони в Столичната община.


Решение № 284 от 27.04.2006 година

За финансова подкрепа на Сдружението на Софийските народни читалища.


Решение № 285 от 27.04.2006 година

За откриване на производство по отчуждаване на части от поземлени имоти №№ 1289, 2929, 2930, 1516, кв. 26 и 27, м. “Малинова долина” – частна собственост, засягащи се от изграждането на обект – изграждане на уличната мрежа в местност “Малинова долина” – кв. 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 (бивш кв. 11 стар) – улици от о.т. 220 през о.т. 225 до о.т. 228 между кв. 26 и кв. 27 по реда и условията на Закона за общинската собственост.


Решение № 286 от 27.04.2006 година

За приемане на Програма за трайно решаване на проблема за намаляване популацията на бездомни животни на територията на Столичната община, предложена от Сдружение “Германо-Българска помощ за животните” и учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху частна общинска собственост.


Решение № 287 от 27.04.2006 година

За промяна в състава на Съвета на директорите на “ЕГИДА – СОФИЯ” ЕАД.


Решение № 288 от 27.04.2006 година

За приемане на Отчета за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2005 г.


Решение № 289 от 27.04.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд реализацията на пилотен проект за подобряване административното обслужване на населението на гр. София.


Решение № 290 от 27.04.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на физкултурния салон на 10-то СОУ “Теодор Траянов” – район “Младост”.


Решение № 291 от 27.04.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд обект “Разширение на 50-то СОУ “Васил Левски” – физкултурен салон и учебен корпус, в кв. “Драгалевци”, район “Витоша”.


Решение № 292 от 27.04.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането на училище в кв. Бусманци.


Решение № 293 от 27.04.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за втория етап от газификацията на учебни и детски заведения на територията на район “Витоша”.


Решение № 294 от 27.04.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд възстановяване сградата на детска ясла № 47 – район “Люлин”, 10-ти микрорайон.


Решение № 295 от 27.04.2006 година

За отмяна на точка 4 от Решение № 103 от 09.02.2006 г., Протокол № 69 на Столичния общински съвет.


Решение № 296 от 27.04.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 297 от 27.04.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план на основание § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за УПИ ІV-1319 от кв. 68, местност ЖК “Дружба” І част по плана на гр. София, по преписка № 0814-177/2005 г.


Решение № 298 от 27.04.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за изменение на УПИ ХІ-1086,1087, кв. 202а, местност “Овча купел – Факултета”.


Решение № 299 от 27.04.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ІІ-1477, УПИ ІV - общ., УПИ ХХ-1477 и УПИ ІІ - общ., квартал № 70, м. “Волуяк - Гарата”, район “Връбница”.


Решение № 300 от 27.04.2006 година

За процедура по § 6 във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.