Решение № 40 от 25.03.2004 година

За възлагане изготвянето на необходимата документация за кандидатстване на Столична община в микропроект за финансиране от Социалноинвестиционен фонд (СИФ) към Министерството на труда и социалната политика за изграждането на сградата на Обединено детско заведение в с. Казичене.


Решение № 1 от 08.04.2004 година

За отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 500 (петстотин) лева за всяко едно от семействата на загиналите деца от Свищов при тежката автобусна катастрофа в Сърбия и Черна гора на 04.04.2004, както и за тримата граждани, спасили живота на останалите деца.


Решение № 2 от 08.04.2004 година

За приемане постигнатото споразумение със собствениците на частни поземлени имоти с №№ 1840, 1839, 1824, 1821, 1811, 1810, 1807, 1805 и 1761, кв. 2, м. ”Гробищен парк “Бакърена фабрика-разширение”, за които с Решение № 37 по Протокол № 49/17.03.2003 Столичният общински съвет разрешава на кмета на СО да извърши покупко-продажба по пазарни цени за нуждите на Гробищен парк “Бакърена фабрика-разширение”.


Решение № 3 от 08.04.2004 година

За закриване производството по отчуждаване на част от имот пл. № 776, кв. 25А, м. ”Обеля” - частна собственост, за мероприятие изграждане на бул. ”Разпределител Север-юг”.


Решение № 4 от 08.04.2004 година

За включване във фонд "Настаняване под наем" на Столична община на 89 бр. жилища, станали общинска собственост по силата на договори за замяна. 


Решение № 5 от 08.04.2004 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Стоматологичен център ХХІХ-София” ЕООД (в ликвидация).


Решение № 6 от 08.04.2004 година

За продажба, чрез търг с явно наддаване, на дълготрайни материални активи от “Медико-техническа лаборатория VІІІ-София” ЕООД (в ликвидация).


Решение № 7 от 08.04.2004 година

За намаляване с до 50% определената съгласно Решение № 69 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на Столичния общински съвет начална тръжна цена за непродадените на проведените два търга движими дълготрайни материални активи, собственост на “Стоматологичен център VІІ-София” ЕООД (в ликвидация).


Решение № 8 от 08.04.2004 година

За замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Район Надежда, бул. ”Хан Кубрат” № 27, за срещу жилища-собственост на “ЕУРА ТЕК” ООД, равностойни по пазарни цени на общинския имот.


Решение № 9 от 08.04.2004 година

За замяна на общински имоти, находящи се в Район Искър, бул. ”Искърско шосе” №№ 331 и 333, м. ”ж.к. Дружба ІІ”, срещу жилища, собственост на Българо-американски инвестиционен фонд, равностойни по пазарни цени на общинските имоти.


Решение № 10 от 08.04.2004 година

За даване на съгласие да се сключи договор за замяна на реално обособени части от поземлени имоти, съгласно влезлия в сила план за регулация, одобрен със заповеди № РД-09-50-336/01.08.1996 г., № РД-09-2-86/30.03.2001 г. и № РД-09-2-171/07.10.2002 г., за кв. 46, м. "Манастирски ливади", район Триадица, между Столична община и собственикът на реална част от УПИ XI-826 и реална част от имот пл. № 1255, кв. 46, м. "Манастирски ливади-изток".


Решение № 11 от 08.04.2004 година

За даване на съгласие да се сключи договор за продажба на реално обособена част от поземлен имот, съгласно влезлия в сила план за регулация, одобрен със заповеди № РД-50-09-81/16.03.1990 г., № РД-50-791/25.07.1995 г. , № РД-50-201/24.09.1999 г. и № РД-50-236/21.07.2003 г., за кв. 5, в.з. "Киноцентър-II част", район Витоша, по пазарни цени, определени от независими експерт-оценители.


Решение № 12 от 08.04.2004 година

За даване на съгласие да се извърши замяна на общински поземлен имот (АОС №1288/30.07.2003 г. на СО - район Витоша), за който е отреден УПИ ІІІ-741 съгласно действащия регулационен план на кв. 8, м. “Манастирски ливади - запад” срещу реални части от имот пл. № 741, по пазарни цени, определени от лицензирани експерт - оценители.


Решение № 13 от 08.04.2004 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 46 - за урегулирани поземлени имоти, съставляващи УПИ І - за ОЖС и магазини и УПИ ІІ-1109, 1216 - отреден за КОО, от кв. 46, местност ”Дружба – ІІ част”, район “Искър”.


Решение № 14 от 08.04.2004 година

За процедура по § 8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІІІ-1505, кв. 48, м. ”Манастирски ливади - запад”.


Решение № 16 от 08.04.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект – Търговски комплекс с бензиностанция, газостанция и автомивка в поземлен имот 541, к.л. Г-2-8-А, м. ”Ливадето”, с. Кривина.


Решение № 17 от 08.04.2004 година

За създаване на временна комисия за набиране на средства за възстановяването на войнишкия паметник в София.


Решение № 18 от 08.04.2004 година

За провеждане на преговори със собствениците на частен поземлен имот № 95а, кв. 150, м. ”Подуяне - Редута”, за който е открито производство по отчуждаване с Решение № 4 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС за изграден обект “Пътен възел – Подуяне”.


Решение № 19 от 08.04.2004 година

За учредяване на ОП ”Управление на общински земи и гори”.