Решение № 7 от 26.02.2004 година

За отстраняване на допусната явна фактическа грешка в Решение № 6 по Протокол № 60 от 13.10.2003 на Столичния общински съвет.


Решение № 8 от 26.02.2004 година

За даване съгласие за сключване на договор с Главна данъчна дирекция за събиране на местните такси по чл. 9а, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси срещу възнаграждение.


Решение № 9 от 26.02.2004 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот - частна общинска собственост за нуждите на Народно читалище "Проф. Андрей Стоянов".


Решение № 10 от 26.02.2004 година

За именуване на Целодневна детска градина № 104, район "Оборище", с името "Моят свят".


Решение № 11 от 26.02.2004 година

За именуване на детски градини в район Искър.


Решение № 12 от 26.02.2004 година

За продължаване на договора за съвместна дейност с Театър "Ателие 313" за срок от 3 години.


Решение № 13 от 26.02.2004 година

За преструктуриране на "Софийски имоти" ЕАД.


Решение № 14 от 26.02.2004 година

За приемане на Програма "Спортни, младежки и детски дейности 2004-2007".


Решение № 15 от 26.02.2004 година

За провеждане на процедури за избор на партньори на Столична община за създаване на съвместни дружества за изграждане и експлоатация на МВЕЦ по водопровода от яз. Искър до гр. София, с цел подобряване ефективността на водоснабдителната система на града.


Решение № 16 от 26.02.2004 година

За отчисляване на двустайно жилище в бл. 883, вх. Г, ет. 1, ап. 81, ж.к. "Люлин" от Оборотния фонд и предоставянето му за преобезщетяване срещу отчужден имот на ул. "Симеон Кавракиров" № 3.


Решение № 17 от 26.02.2004 година

За промяна на цените на билетите за вход на Зоологическата градина в гр. София и влизането им в сила от 01.04.2004 година.


Решение № 18 от 26.02.2004 година

За промяна на раздел IV, т. 1 от Решение № 1 по Протокол № 3 от 28.11.2003 на Столичния общински съвет, като избира за председател на Постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика Стефан Василев Беязов.


Решение № 19 от 26.02.2004 година

За замяна право на строеж, учредено в полза на Българската православна църква върху имот пл. № 3544, с право на строеж върху УПИ-ІV за имоти 3511 и 3513, отреден за "църква и озеленяване", за изграждането на православен храм "Рождество Христово" съобразно влезлия в сила ПУП, одобрен със Заповед № РД-09-50-476/13.10.2003 г. на главния архитект на гр. София с разгъната застроена площ от 1 198 (хиляда сто деведесет и осем) кв. м.


Решение № 20 от 26.02.2004 година

За откриване на производство по отчуждаване на части от поземлени имоти № 6 стар (нови 6 и 16) и № 15, кв. 60, м. Зона В-15-частна собственост, засегнати от трасето на бул. "Данаил Николаев", съгласно одобрен ПРЗ с решение № 7 по протокол № 46 от 18.12.2002 на Столичния общински съвет.


Решение № 1 от 11.03.2004 година

За сключване на предварителни договори за замяна на реални части от поземлени имоти съгласно проект за изменение на ПУП за УПИ V-2562, кв. 16, м. "Дианабад", район Изгрев.


Решение № 2 от 11.03.2004 година

За замяна след влизане в сила на Изменението на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за урегулирани поземлени имоти І-184, 185 и УПИ ІІ-184, 185, кв. 58, м. "Манастирски ливади - запад" недвижими имоти - частна общинска собственост.


Решение № 3 от 11.03.2004 година

За даване на съгласие за сключване на договор за замяна на реално обособени части от поземлени имоти съгласно влезлия в сила план за регулация, одобрен със заповеди №№ РД-09-50-41/22.01.1999 г., РД-09-50-649/03.11.1999 г. и РД-09-50-545/12.12.2001 г. за кв. 23, м. "НПЗ Хладилника-Витоша", район Лозенец между Столична община и собствениците на имот пл. № 1612, кв. 23, м. "НПЗ Хладилника-Витоша", район Лозенец. 


Решение № 4 от 11.03.2004 година

За замяна на недвижими имоти - частна общинска собственост на територията на район Панчарево.


Решение № 5 от 11.03.2004 година

За откриване процедура за приватизация и за определяне на метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за обект: Помещение към трафопост, находящо се в ж.к. "Гео Милев", бл. 3 (студентско общежитие до зала "Фестивална"), общински нежилищен имот, стопанисван от район "Слатина".


Решение № 6 от 11.03.2004 година

За определяне метода за приватизация на 16 720 броя поименни акции - общинска собственост, представляващи 5% от капитала на "БКС Надежда" АД - публичен търг с явно наддаване.