Решение № 555 от 09.12.2004 година

За изменения и допълнения на Правилник за организацията и дейността на Съвета по достъпност и интеграция към Столичния общински съвет.


Решение № 556 от 09.12.2004 година

За предложение на кмета на Район “Подуяне” - Столична община за промяна предназначението на жилище от Фонд “Резервен” и включването му във Фонд “Настаняване под наем” по преписка № 08-06-149/2004 г.


Решение № 557 от 09.12.2004 година

За прекратяване на съсобственост чрез извършване на замяна на общински имот, находящ се в Столичната община, район “Връбница”, ул. “Адам Мицкевич” ("Работническа класа"), представляващ поземлен имот без пл. № от квартал 22, местност "НПЗ и съседни жилищни територии”.


Решение № 558 от 09.12.2004 година

За обявяване на търг за продажба на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Подуяне", м. “Левски”, кв. 306а, представляващ поземлен имот № 1187, част от УПИ І, с площ на имота 1660 кв. м.


Решение № 559 от 16.12.2004 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/80 година.


Решение № 560 от 16.12.2004 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.


Решение № 561 от 16.12.2004 година

За предоставяне на финансови средства в размер на 9 100 лева от бюджета на Столична община Дирекция “Социални дейности” на Софийско обединение за взаимодействие и интеграция (СОВИ) за реализация на проект “Шанс за хора с различни възможности”.


Решение № 562 от 16.12.2004 година

За приемане на нова структура на ОП “Екоравновесие”.


Решение № 563 от 16.12.2004 година

За увеличаване на числеността на ОП “Управление на общинските земи и гори”.


Решение № 564 от 16.12.2004 година

За приемане изменение на седалището на ОП “Туристическо обслужване”.


Решение № 565 от 16.12.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Спряно изпълнението в частта му по т. т. 1.1 и 1. 2., касаещи търговски помещения (магазини ) на ул."Три уши", № 35, вх. А, ъгъла с бул."Скобелев"  от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 566 от 16.12.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 567 от 16.12.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 568 от 16.12.2004 година

За допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община.


Решение № 569 от 16.12.2004 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация и застрояване за квартал 22 - за урегулирани поземлени имоти УПИ І - за обществено обслужване, УПИ ІІ - за озеленяване и УПИ V - за 1161 от квартал 22, м. ж.к. “Люлин – ІІ м.р.”, район Люлин.


Решение № 570 от 16.12.2004 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за квартали 13а и 14 - за урегулирани поземлени имоти УПИ V-1743, VI-1743, VII-1743, VIII-1743 и УПИ IX - за озеленяване от квартал 13a, и УПИ IV-1473, V-1473 r VI - общ. от кв. 14, м. бул. “Александър малинов” – ж.к. “Младост -4”, по ПИПРЗ на град София, район "Младост".


Решение № 571 от 16.12.2004 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ ІІ-560, кв. 1, местност СПЗ “Слатина – юг”.


Решение № 572 от 16.12.2004 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план на основание чл. 15, ал. 5 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за УПИ ІІІ-1367, 1368 и УПИ І - за ОЖС от квартал 24В, м. бул. “Александър малинов” – ж.к. Младост - 4”, по плана на град София, район "Младост".


Решение № 573 от 16.12.2004 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ І-925, 970, кв. 8а, м. в.з. "Горна баня”.


Решение № 574 от 16.12.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ІV-752, кв. 8, м. “Манастирски ливади – запад”.